P-06-1187 Dylid cynnig brechiad Covid-19 i blant sy'n agored i niwed yn glinigol

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Lucy Williams, ar ôl casglu cyfanswm o 347 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Mae brechlyn Pfizer rhag Covid-19 wedi cael ei gymeradwyo yn y DU i'w ddefnyddio ar gyfer plant 12-16 oed. Fodd bynnag, nid yw'r brechiad yn cael ei gynnig i blant yn y grŵp oedran hwnnw.

Mae plant sy'n eithriadol o agored i niwed yn glinigol mewn mwy o berygl o fynd i'r ysbyty a marw oherwydd Covid-19 na phlant yn gyffredinol.

Rydym am i Lywodraeth Cymru gynnig y brechlyn i blant yn y grŵp oedran hwnnw sy’n eithriadol o agored i niwed yn glinigol.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae tystiolaeth yn awgrymu bod plant ag anableddau niwroddatblygiadol mewn perygl difrifol o fynd i'r ysbyty a marw oherwydd Covid-19. Mae'r rhain yn cynnwys plant â pharlys yr ymennydd, syndrom Down ac anabledd dysgu difrifol. https://adc.bmj.com/content/early/2021/01/04/archdischild-2020-321225

 

Yn y boblogaeth gyfan, mae cyfradd marwolaethau o Covid-19 yn uwch i bobl ag anabledd dysgu nag y mae i’r boblogaeth gyffredinol.

https://www.gov.uk/government/news/people-with-learning-disabilities-had-higher-death-rate-from-covid-19

Ym mis Mawrth eleni, dyma a ganfu arolwg o 3,000 o deuluoedd a gynhaliwyd gan yr elusen Contact:

Cynigiwyd brechiad rhag Covid-19 i 86 y cant o rieni â phlant anabl; fe’i cynigiwyd i ddau o bob tri fel gofalwyr di-dâl.

Mae 70 y cant â phlant sy’n gwarchod neu sydd ag anabledd am iddynt gael brechlyn Covid-19 pan gaiff ei drwyddedu i’w ddefnyddio ar gyfer plant.

Hoffai un o bob 10 gael mynediad at frechlyn Covid-19 heb drwydded ar unwaith, ond o’r rhai sydd wedi ceisio, dim ond tri o bob 200 sydd wedi llwyddo ei gael yn ddidrwydded.

 

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 01/11/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Nododd y Pwyllgor fod pob bwrdd iechyd bellach yn gwahodd plant 12-17 oed i gael eu brechu, a bod y camau y mae’r ddeiseb yn galw amdanynt bellach yn cael eu cymryd. Cytunodd y Pwyllgor i longyfarch y deisebydd a chau'r ddeiseb.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 01/11/2021.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Ynys Môn
  • Gogledd Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/10/2021