Gorchmynion cychwyn - Is-ddeddfwriaeth y Chweched Senedd

Fodd bynnag, mae rhai darnau o is-ddeddfwriaeth nad oes angen eu gosod gerbron y Senedd. Er enghraifft, nid yw gorchmynion cychwyn (h.y. is-ddeddfwriaeth sy'n pennu dyddiad pan ddaw deddfwriaeth sylfaenol i rym) fel arfer yn ddarostyngedig i unrhyw weithdrefn ffurfiol ac nid oes angen eu gosod gerbron y Senedd. Bydd Gweinidogion Cymru yn rhoi gwybod i'r Pwyllgor am reoliadau / orchmynion cychwyn, ond ni fydd y Pwyllgor yn craffu arnynt fel arfer.

 

Some subordinate legislation does not have to be laid before the Senedd. Commencement orders (i.e. subordinate legislation that specifies a date when primary legislation comes into force) usually are not subject to any formal procedure and do not have to be laid before the Senedd. The Welsh Ministers notify the Committee of commencement orders / regulations, but they are not usually scrutinised by the Committee.

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/05/2021