Aelodaeth pwyllgorau (gan gynnwys ethol cadeiryddion)

Os yw swydd wag yn codi ar bwyllgor, neu os oes angen pennu ar weddill aelodaeth pwyllgor yn dilyn ethol cadeirydd yn dilyn etholiad y Senedd (gweler isod), rhaid i’r Senedd gytuno ar gynnig a gyflwynwyd gan y Pwyllgor Busnes i lenwi gweddill aelodaeth y pwyllgor. Esbonnir y gweithdrefnau ar gyfer aelodaeth pwyllgorau yn Rheolau Sefydlog 17.3–17.16.

 

Unwaith y bydd pwyllgorau wedi’u sefydlu yn dilyn etholiad y Senedd, a’u cadeiryddion wedi’u dyrannu i grwpiau, bydd y Senedd yn symud ymlaen i ethol y cadeiryddion.

 

Bydd y Llywydd yn gwahodd enwebiadau; ar gyfer pob cadair, dim ond Aelod o'r grŵp gwleidyddol sydd wedi'i ddyrannu i'r gadair honno y gellir ei enwebu.

 

Os un enwebiad yn unig a geir, rhaid i’r Llywydd gynnig bod yr Aelod a enwebir yn cael ei ethol yn gadeirydd y pwyllgor. Os gwrthwynebir hynny, neu os ceir dau neu ragor o enwebiadau, rhaid i’r Llywydd drefnu bod yr etholiad yn cael ei gynnal drwy bleidlais gudd.

 

Pan fydd swydd cadeirydd yn dod yn wag yn ystod Senedd, rhaid i’r Pwyllgor Busnes ystyried y swydd wag honno ar gydbwysedd cadeiryddion y pwyllgorau o ran y grwpiau gwleidyddol, a gall benderfynu cynnig newid dyraniad y cadeiryddion. Rhaid llenwi’r swydd wag, neu swyddi gwag, cadeirydd pwyllog drwy gynnal etholiad yn y dull a ddisgrifiwyd uchod.

Math o fusnes: Busnes Cynnar

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/06/2021