P-05-1146 Dylid darparu map trywydd ar gyfer sut y gall priodasau gael eu cynnal yng Nghymru

Wedi'i gwblhau

 

P-05-1146 Dylid darparu map trywydd ar gyfer sut y gall priodasau gael eu cynnal yng Nghymru

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Sara Robinson, ar ôl casglu cyfanswm o 1,273 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Dywedodd Prif Weinidog y DU y dylai priodasau ddechrau cael eu cynnal yn y ffordd arferol ar ôl y Pasg, ond nid oes dim arweiniad wedi’i roi yng Nghymru yn hyn o beth.

 

Mae’n bwysig i’r economi bod priodasau’n cael eu cynnal unwaith yn rhagor, a hynny gan gynnwys brecwastau priodas. Gan fod priodasau yn cymryd misoedd i’w trefnu, fodd bynnag, mae angen i gyplau a busnesau sy’n ymwneud â’r sector priodasau gael arweiniad clir o ran sut y disgwylir i briodasau gael eu cynnal dros y misoedd nesaf.

 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Yn 2017 cynhaliwyd oddeutu 13,197 o briodasau (yn ôl ystadegau’r Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol). Mae 95% o gyplau wedi gohirio eu priodasau, gyda llawer o’r rhain wedi’u trefnu ar gyfer eleni, ar ben y rhai a oedd wedi bwriadu priodi eleni. (Tasglu priodasau y DU).

 

Felly mae’n bwysig darparu arweiniad clir cyn gynted ag sy’n bosibl i helpu i hybu’r economi drwy ganiatáu i briodasau gynnwys brecwastau priodas.

 

Dylai hyn gynnwys nodi niferoedd, a gaiff eu pennu yn ôl gallu’r lleoliad, gan ystyried gofynion cadw pellter cymdeithasol a chan gynnwys profi torfol ar gyfer yr holl westeion cyn dod i’r briodas /digwyddiad.

 

man and woman holding hands focus photo

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 16/03/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf. Gan mai hwn oedd cyfarfod olaf y Pwyllgor cyn Etholiad y Senedd 2021, yr adolygiad o’r cyfyngiadau bob tair wythnos a'r ffaith bod trafodaethau'n cael eu cynnal gyda Grŵp Rhanddeiliaid Priodasau, daeth y Pwyllgor i'r casgliad nad oedd llawer rhagor y gallai ei gyflawni ar hyn o bryd, a chytunwyd i gau'r ddeiseb a diolch i'r deisebydd.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 16/03/2021.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Sir Drefaldwyn
  • Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/03/2021