P-05-1069 Arbed y tir fferm a'r caeau gwyrdd yn Cosmeston

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Michael Philip Garland, ar ôl casglu cyfanswm o 5,272 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:       

Rydym yn galw ar Weinidogion Cymru i lynu wrth eu polisïau amgylcheddol a newid hinsawdd ac at egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, ac annog Llywodraeth Cymru i dynnu’n ôl eu cynlluniau ar gyfer datblygiad o 576 o unedau tai ar y caeau a thir fferm arfordirol hardd yn Fferm Cosmeston Isaf, Cosmeston.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r caeau gwyrdd hyn yn gorwedd mewn ardal o arfordir a thirwedd ffermio rhwng Môr Hafren, Llwybr Arfordir Cymru a Pharc Gwledig Llynnoedd Cosmeston (SDdGA), a bydd unrhyw ddatblygiad ar y caeau hyn yn effeithio'n fawr ar ecoleg a bioamrywiaeth bywyd gwyllt lleol yma ac yn yr ardaloedd cyfagos, ynghyd â cholli amwynder cefn gwlad a threftadaeth hanesyddol ddiwylliannol leol yr ardal.

Bydd datblygiad mor fawr yn anghynaliadwy oherwydd y diffyg seilwaith priffyrdd ac iechyd lleol, a bydd yn gwaethygu tagfeydd traffig a llifogydd mewn ardaloedd cyfagos.

Dylid cadw'r tir ar gyfer ffermio a busnesau cysylltiedig a fydd, ynghyd â phrosiectau amwynder cymunedol lleol, yn cadw rhagolygon y dirwedd ar gyfer llesiant cenedlaethau'r dyfodol.

 

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 13/09/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a ddaeth i law a chytunodd nad oedd llawer o gamau pellach y gallai eu cymryd ar y mater, ac felly cytunodd i gau'r ddeiseb a diolch i'r deisebydd.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 15/12/2021.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • De Caerdydd a Phenarth
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/12/2020