P-05-1003 Mynnu Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol nawr ynghylch gwaredu mwd wedi'i halogi'n radiolegol yn nyfroedd Cymru

Wedi'i gwblhau

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Cian Ciaran, ar ôl casglu cyfanswm o 10,692 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

Rydym ni, sy’n llofnodi isod, yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddefnyddio Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 mewn perthynas ac ansicrwydd, a sicrhau bod Asesiad llawn o’r Effaith Amgylcheddol yn cael ei gynnal cyn bod modd gwaredu unrhyw waddod pellach o orsaf pŵer niwclear Hinkley Point yn Cardiff Grounds.


Peidiwch â gadael i Lywodraeth Cymru dorri ei chyfraith ei hun!

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Rhaid i’r asesiad o’r effaith amgylcheddol ddarparu

 

Data sylfaenol manwl am ymddygiad a thynged deunydd sy’n cael ei waredu yn Cardiff Grounds;

 

Dadansoddiad radiolegol llawn, gan gynnwys allyrru gronynnau alffa;

 

Asesiad manwl a chyfoes o effeithiau radiolegol posibl ar boblogaeth de Cymru;

 

Rheoli llygryddon niwclear ar y tir yn hytrach na’u gwasgaru ar y môr;

 

Parchu cytundebau ynghylch gwaredu morol;

 

Gwarchod Afon Hafren.

 

Rydym hefyd yn galw ar y Senedd nad oes buddiannau niwclear yn dylanwadu ar yr Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol.

 

 

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 01/11/2021 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

 

Nododd y Pwyllgor ei fod wedi trafod y ddeiseb ar sawl achlysur a bod y ddeiseb hefyd wedi cael ei thrafod yn y Cyfarfod Llawn. Daethpwyd i’r casgliad na ellir dweud yn glir beth arall y gellid ei wneud ar y mater hwn. Gan hynny, cytunodd i ddiolch i’r deisebwyr a chau’r ddeiseb.

 

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y Pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei thrafod gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 15/09/2021.

 

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • De Caerdydd a Phenarth
  • Canol De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/09/2020