P-05-969 Ymchwiliwch i Reoliadau Drafft y Gronfa Ddata Addysg 2020 - diangen ac yn tanseilio hawliau dynol

Wedi'i gwblhau

 

P-05-969 Ymchwiliwch i Reoliadau Drafft y Gronfa Ddata Addysg 2020 – diangen ac yn tanseilio hawliau dynol

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan ‘Mountain Movers Registered Charity’, ar ôl casglu cyfanswm o 236 lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb:         

​​ ​Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i ymchwilio i’r pwyntiau a ganlyn:

 

1) Pa dystiolaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i defnyddio wrth greu'r Asesiad Effaith Integredig ar gyfer yr Ymgynghoriad ynghylch y Rheoliadau Drafft (WG 39220) sy’n:

 

a) awgrymu bod y rheoliadau presennol ar gyfer plant sy’n colli addysg yn methu â nodi nifer sylweddol o blant

 

b) Sut y bydd cronfa ddata a’r canllawiau drafft blaenorol (2019) yn cyflawni targedau'r Asesiad Effaith Integredig?

 

2) Pa dystiolaeth sy'n dangos bod plant Addysg Ddewisol yn y Cartref mewn mwy o berygl o beidio â bod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant neu o beidio â chyrraedd eu llawn botensial?

 

3) Eglurhad. A oes nod tymor hwy i fonitro/rheoleiddio cynnwys addysg/cwricwlwm addysgol gyda phrofion rheolaidd ar gyfer plant Addysg Ddewisol yn y Cartref er mwyn cyflawni'r nodau a nodir yn y canllawiau a’r Asesiad Effaith Integredig?

 

4) Ymchwilio i'r diffyg mesurau diogelu yn y Rheoliadau Drafft i'w hatal rhag cael eu defnyddio fel modd o olrhain teuluoedd?

 

5) Ymchwilio i lefel yr ymgynghori â Byrddau Iechyd o ran yr effaith y bydd y Rheoliadau Drafft hyn yn ei chael arnynt, a pham nad oes manylion costau nac asesiad effaith ar gyfer y gwasanaeth iechyd wedi eu cynnwys gyda’r ymgynghoriad hwn?

 

a) Sut fyddai unrhyw gost a baich ar y GIG yn cael eu cyfiawnhau?

 

6) Ymchwilio i lefel yr ymgynghori â grwpiau lleiafrifol eraill (cymunedau Sipsiwn, Roma neu Deithwyr, ffoaduriaid a cheiswyr lloches a theuluoedd plant sy'n mynd i ysgolion annibynnol) er mwyn sicrhau bod eu barn hwy hefyd wedi'i chofnodi?

 

7) Ymchwilio a yw’r costau a awgrymir yn y Drafft yn realistig ac a ydynt yn ffordd effeithiol ac effeithlon o ddefnyddio arian trethdalwyr o ystyried bod rheoliadau digonol ar waith eisoes i alluogi awdurdodau lleol i nodi plant sy’n colli addysg, gyda mecanweithiau sy’n galluogi awdurdodau lleol i greu Gorchymyn Goruchwylio Addysg neu Orchymyn Mynychu’r Ysgol mewn achosion lle nodir bod plentyn yn colli addysg?

 

A fyddai cynyddu’r cyllid a chymorth i wasanaethau cymdeithasol yn lle yn fwy effeithiol ac effeithlon?

 

Gwybodaeth Ychwanegol

​Targedau Asesu Effaith Penodol:

 

“helpu i sicrhau bod plant yn datblygu ac yn cyrraedd eu potensial llawn, ac yn lleihau’r posibilrwydd na fyddant mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant”

 

“cefnogi’r nod o greu Cymru fwy cyfartal, cymdeithas sy’n galluogi plant a phobl ifanc i arfer eu hawliau a chyflawni eu potensial, ni waeth beth yw eu cefndir neu eu hamgylchiadau”

 

“Ysgogir y cynigion hyn gan yr angen i gefnogi hawl plant i addysg a sicrhau eu bod nhw, a’u rhieni, yn cael eu grymuso a’u bod yn teimlo’n gyfforddus wrth ddefnyddio gwasanaethau cyffredinol a gwasanaethau wedi’u targedu sydd â’r nod o gefnogi eu llesiant”

 

“sicrhau bod pob plentyn yn arfer ei hawl i gael addysg yn unol ag Adran 7 o Ddeddf Addysg 1996 a bod pob plentyn yn cael cyfle i ddatblygu a gwireddu eu huchelgeisiau.”

 

A picture of pencils, pens a notebook and some shoes.

 

Statws

Yn ei gyfarfod ar 07/07/2020 penderfynodd y Pwyllgor Deisebau fod y ddeiseb hon wedi'i chwblhau.

Yn sgîl cyhoeddiad y Gweinidog Addysg na fydd y diwygiadau arfaethedig yn parhau yn ystod gweddill tymor y Senedd hon, cytunodd y Pwyllgor i nodi'r ddeiseb a'r pryderon a godwyd ond y bydd yn cau'r ddeiseb ar hyn o bryd, gan ddiolch i'r deisebwyr am godi’r mater hwn.

Gellir gweld manylion llawn ynghylch trafodaeth y pwyllgor o'r ddeiseb hon a'r dogfennau cysylltiedig ar y tab Cyfarfodydd uchod.

Cafodd ei hystyried gyntaf gan y Pwyllgor Deisebau ar 07/07/2020.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Senedd

  • Castell-nedd
  • Gorllewin De Cymru

 

Rhagor o wybodaeth

 

 

 

Math o fusnes: Deiseb

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/07/2020