Ymchwiliad i effaith argyfwng Covid-19 ar blant a phobl ifanc yng Nghymru

Inquiry5

 

Cynhaliodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ymchwiliad i’r modd y mae’r pandemig COVID-19 wedi effeithio ar bob agwedd ar fywyd plant a phobl ifanc yng Nghymru, gan gynnwys myfyrwyr addysg bellach ac uwch. Cynhaliwyd yr ymchwiliad rhwng dechrau'r pandemig (Mawrth 2020) a diwedd y Bumed Senedd (Ebrill 2021).

 

Cylch gorchwyl

Ystyriodd y Pwyllgored effaith y pandemig a’r modd y cafodd ei effaith ar iechyd a lles corfforol a meddyliol plant a phobl ifanc, ac ar addysg a gofal cymdeithasol, ei reoli. Sut roedd Llywodraeth Cymru a'i chyrff cyhoeddus cysylltiedig yn ymdrin â’r sefyllfa a’i effaith ar y sectorau a’r phroffesiynau perthnasol.

 

Canlyniadau

Er mwyn sicrhau bod y gwaith craffu’n mynd rhagddo’n amserol, a’i fod yn ymgysylltu’n rheolaidd â Llywodraeth Cymru, gofalodd y Pwyllgor ei fod yn gohebu’n rheolaidd â Gweinidogion Cymru. Parhaodd yr ohebiaeth hon drwy gydol y pandemig - mae’r manylion isod, o dan y pennawd “Dogfennau”.

 

Cyhoeddwyd adroddiad dros dro’r Pwyllgor (PDF 1.44MB) ar 8 Gorffennaf 2020. YcCafodd adroddiad dros dro’r Pwyllgor ei drafod yn y Cyfarfod Llawn ar 15 Gorffennaf 2020, a rhoddodd Llywodraeth Cymru i ymateb ar lafar yn y ddadl honno.

 

Ar 24 Mawrth 2021, cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad terfynol (PDF 202KB) ar effaith COVID-19 ar blant a phobl ifanc.

 

Ar 12 Gorffennaf 2021 cafodd y Pwyllgor ymateb (PDF 719KB) (Saesneg yn unig) gan Lywodraeth Cymru. Cyfeiriwyd hwn at Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Chweched Senedd

 

 

Casglu tystiolaeth

Casglodd y Pwyllgor dystiolaeth ar gyfer ei waith mewn nifer o ffyrdd:

·         Ymatebion i’r ymgynghoriad

·         Ymgysylltu â'r cyhoedd (PDF 83KB)

·         Tystiolaeth lafar:

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Sesiwn dystiolaeth

1. Llywodraeth Cymru

Kirsty Williams AM, y Gweinidog Addysg

Steve Davies, Cyfarwyddwr, Cyfarwyddiaeth Addysg

Huw Morris, Cyfarwyddwr Grŵp, Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes

Rob Orford, Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd

19 Mawrth 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

2. Llywodraeth Cymru

Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg

Steve Davies, Cyfarwyddwr, Cyfarwyddiaeth Addysg

Huw Morris, Cyfarwyddwr Grŵp, Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes

28 Ebrill 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

3. Llywodraeth Cymru

Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Julie Morgan AC, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Albert Heaney, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol, Y Gr
ŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Nicola Edwards, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Gofal Plant, Chwarae a'r Blynyddoedd Cynnar

Jean White, Prif Swyddog Nyrsio

Tracey Breheny, Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd Meddwl, Camddefnyddio Sylweddau a Grwpiau Agored i Niwed

5 Mai 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

4. Plant sy'n agored i niwed

Allison Hulme, Cyfarwyddwr Cenedlaethol - BASW Cymru

Sarah Crawley, Cyfarwyddwr – Barnardos Cymru

Vivienne Laing, Polisi a Materion Cyhoeddus

Louise Israel, Uwch Oruchwyliwr ChildLine sector

18 Mai 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

5. Plant sy'n agored i niwed

Marian Parry Hughes, Pennaeth grŵp Penaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan

Sally Jenkins, Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd – Cyngor Dinas Casnewydd

Craig McLeod, Uwch Reolwr Plant a'r Gweithlu – Cyngor Sir y Fflint

Jan Coles, Pennaeth Gwasanaethau Plant Cyngor Sir Powys

Jane Randell, Cadeirydd – Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

18 Mai 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

6. Iechyd corfforol a meddyliol plant a phobl ifanc

Dr David Tuthill, Swyddog Cymru - Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant

Lisa Turnbull, Cynghorwr Polisi Cyhoeddus – y Coleg Nyrsio Brenhinol

Dr Mair Hopkin, Coleg Brenhinol Meddygon Teulu Cymru

09 Mehefin 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

7. Iechyd corfforol a meddyliol plant a phobl ifanc

Simon Jones, Pennaeth Polisi a Dylanwadu – Mind Cymru

Kate Heneghan, Pennaeth Cymru – Papyrus

Sarah Stone, Cyfarwyddwr Gweithredol dros Gymru – Samariaid Cymru

Stephanie Hoffman, Pennaeth Gweithredu Cymdeithasol – Meic Cymru

09 Mehefin 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

 

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

8. Iechyd corfforol a meddyliol plant a phobl ifanc

Dr Kirsty Fenton, Seiciatrydd ymgynghorol plant a'r glasoed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Chadeirydd Cyfadran Seiciatreg Plant a'r Glasoed, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru

Liz Gregory, Grŵp Cynghori Arbenigol Cenedlaethol Seicolegwyr Cymhwysol ym maes Iechyd

Dr Bethan Phillips, Seicolegydd Clinigol Arbenigol Iawn ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Chyd-gadeirydd yr Is-adran Seicoleg Glinigol yng Nghymru

09 Mehefin 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

 

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

9. Y sector addysg uwch ac addysg bellach

Yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor - Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Cymru

Kieron Rees, Pennaeth Polisi a Materion Allanol - Prifysgolion Cymru

Yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor - Prifysgol Aberystwyth

Yr Athro Paul Boyle, Is-Ganghellor - Prifysgol Abertawe

Dr David Blaney, Prif Weithredwr - HEFCW

23 Mehefin 2020

         

 

Darllenwch y trawsgrifiad

 

Gwyliwch ar Senedd.tv

10. Y sector addysg uwch ac addysg bellach

Dr Rachel Bowen, Cyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus - Colegau Cymru

Dr Andrew Cornish, Pennaeth a Phrif Weithredwr - Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion

Philip Blaker, Prif Weithredwr - Cymwysterau Cymru

Denver Davies, Pennaeth Monitro a Chydymffurfiaeth - Cymwysterau Cymru

23 Mehefin 2020

         

 

Darllenwch y trawsgrifiad

 

Gwyliwch ar Senedd.tv

11. Y sector addysg uwch ac addysg bellach

Joe Atkinson, Ymgynghorydd y Wasg a Materion Cyhoeddus - UCM Cymru

Jim Dickinson, Golygydd Cysylltiol – WONKHE

Dr Myfanwy Davies, Llywodraethwr y Cyngor wedi'i phenodi gan Staff Academaidd - Prifysgol Bangor

Dan Beard, aelod gweithredol Addysg Uwch UNISON a chadeirydd UNISON Cymru

23 Mehefin 2020

         

 

Darllenwch y trawsgrifiad

 

Gwyliwch ar Senedd.tv

12. Llywodraeth Cymru

Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg

Steve Davies, Cyfarwyddwr, Cyfarwyddiaeth Addysg

Huw Morris, Cyfarwyddwr Grŵp, Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes

 7 Gorffennaf 2020

         

         

         

 

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

13. Race Council Cymru

Ali Abdi, Cydgysylltydd Arweiniol Fforwm Ieuenctid Cenedlaethol BAME ac yn cynrychioli Race Council Cymru

7 Gorffennaf 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

14. Arholiadau

Ian Morgan, Prif Weithredwr

Elaine Carlile, Cyfarwyddwr Cymwysterau, Asesu a Swyddog Cyfrifol

18 Awst 2020

 

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

15. Arholiadau

Da David Jones, Cadeirydd

Philip Blaker, Prif Weithredwr

Jo Richards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio

18 Awst 2020

         

                  

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

16. Llywodraeth Cymru

Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg

Georgina Haarhoff, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm

Sinead Gallagher, Dirprwy Gyfarwyddwr Addysg Uwch

18 Awst 2020

         

         

         

                  

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

17. Plant a phobl ifanc

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus – Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru

5 Tachwedd 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

18. Addysgu a dysgu o bell, ac arholiadau ac asesiadau

Philip Blaker, Prif Weithredwr - Cymwysterau Cymru

Jo Richards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio - Cymwysterau Cymru

Ian Morgan, Prif Weithredwr - CBAC

Elaine Carlile, Cyfarwyddwr Cymwysterau, Asesu a Swyddog Cyfrifol - CBAC

12 Tachwedd 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

19. Addysgu a dysgu o bell, ac arholiadau ac asesiadau

Louise Casella, Cadeirydd yr adolygiad annibynnol o drefniadau haf 2020 ar gyfer dyfarnu graddau, ac ystyriaethau ar gyfer haf 2021

12 Tachwedd 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

20. Addysgu a dysgu o bell, ac arholiadau ac asesiadau

Guy Lacey, Gweithredol/Pennaeth Coleg Gwent ac Is-gadeirydd ColegauCymru

Kay Martin, Pennaeth Coleg Caerdydd a'r Fro a Chadeirydd Grŵp Cwricwlwm ac Ansawdd ColegauCymru

Meinir Ebbsworth, Prif Swyddog Addysg/Swyddog Arweiniol Corfforaethol, Ysgolion a Diwylliant, Cyngor Ceredigion ac yn cynrychioli Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg

Mike Tate, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Addysg a Dysgu Gydol Oes - Cyngor Caerdydd ac yn cynrychioli Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg

Y Cynghorydd Ian Roberts, Arweinydd y Cyngor ac aelod Cabinet dros Addysg - Cyngor Sir y Fflint a Llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru dros Addysg

Arwyn Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr - Consortia Addysg GwE ac yn cynrychioli'r holl Gonsortia Addysg Rhanbarthol

12 Tachwedd 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

21. Addysg uwch a lles staff a myfyrwyr

Joe Atkinson, Ymgynghorydd y Wasg a Materion Cyhoeddus – Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru

Becky Ricketts, Llywydd – Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru

Jamie Insole, Swyddog Polisi Cymru – Undeb Prifysgolion a Cholegau

Jim Dickinson, Golygydd Cysylltiol – WonkHE

19 Tachwedd 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

22. Llywodraeth Cymru

Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg

Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg

Steve Davies, Cyfarwyddwr, Cyfarwyddiaeth Addysg

Huw Morris, Cyfarwyddwr Grŵp, Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes

Tracey Breheny, Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd Meddwl, Camddefnyddio Sylweddau a Grwpiau Agored i Niwed

26 Tachwedd 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

23. Undeb llafur

Eithne Hughes, Director - Cyfarwyddwr - Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (Cymru)

Laura Doel, Cyfarwyddwr – Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon Cymru

Rebecca Williams, Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol a Swyddog Polisi - Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC)

Mary van den Heuvel, Uwch Swyddog Polisi Cymru - Undeb Addysg Cenedlaethol Cymru

Neil Butler, Swyddog Cenedlaethol Cymru – Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau

Rosie Lewis, Trefnydd Rhanbarthol, arweinydd ysgolion, Cymru – UNSAIN

Nicola Savage, Trefnydd Rhanbarthol Undeb GMB, Rhanbarth Cymru a'r De Orllewin

14 Ionawr 2021

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

24. Estyn

Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd EM

Claire Morgan, Cyfarwyddwr Strategol

Jassa Scott, Cyfarwyddwr Strategol

14 Ionawr 2021

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

25. Llywodraeth Cymru

Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg

Huw Morris - Cyfarwyddwr Grŵp Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru

21 Ionawr 2021

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

26. Plant a phobl Ifanc

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus – Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru

28 Ionawr 2021

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

27. Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Ian Roberts, Arweinydd Cyngor Sir y Fflint a Llefarydd ar Addysg

Y Cynghorydd Ellen Ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion a Dirprwy Lefarydd ar Addysg a'r Gymraeg

Y Cynghorydd Philippa Marsden, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Llefarydd ar y Gweithlu

Y Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Llefarydd ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Sharon Davies, Pennaeth Addysg ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

28 Ionawr 2021

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

28. Addysg statudol

Luke Sibieta, Cymrawd Ymchwil yn y Sefydliad Astudiaethau Cyllid a’r Sefydliad Polisi Addysg

Yr Athro Chris Taylor, Athro Addysg a Chyfarwyddwr Academaidd y Parc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (SPARK) - Prifysgol Caerdyd

25 Chwefror 2021

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

29. Addysg statudol

Gareth Evans, Cyfarwyddwr Polisi Addysg, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Yr Athro Dylan Jones, Dirprwy Is-Ganghellor a Deon Gweithredol yr Athrofa, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

25 Chwefror  2021

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

30. Iechyd meddwl ac iechyd corfforol

Yr Athro Ann John, Athro Iechyd y Cyhoedd a Seiciatreg yn Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe a Chadeirydd y Grŵp Cynghori Cenedlaethol i Lywodraeth Cymru ar atal hunanladdiad a hunan-niweidio

Yr Athro Alka Ahuja, Seiciatrydd Ymgynghorol Plant a’r Glasoed, ac Arweinydd Clinigol Cenedlaethol, Gofal a Alluogir gan Dechnoleg (TEC Cymru), ac Arweinydd Ymgysylltu â'r Cyhoedd, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru

Yr Athro Adrian Edwards, Athro Ymarfer Cyffredinol ym Mhrifysgol Caerdydd, a Chyfarwyddwr Canolfan Dystiolaeth newydd Cymru ar gyfer COVID-19, Cyfarwyddwr Canolfan PRIME Cymru (canolfan Cymru gyfan ar gyfer ymchwil gofal sylfaenol a gofal brys) a meddyg teulu rhan amser

Dr David Tuthill, Pediatregydd Ymgynghorol a Swyddog Cymru yng Ngholeg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant

4 Mawrth 2021

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

31. Addysg uwch

Dr Ben Calvert, Cadeirydd Rhwydwaith Dysgu ac Addysgu Prifysgolion Cymru a Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol De Cymru

Amanda Wilkinson, Cyfarwyddwr Prifysgolion Cymru

Kieron Rees, Pennaeth Polisi a Materion Allanol, Prifysgolion Cymru

Dr David Blaney, Prif Weithredwr, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Bethan Owen, Dirprwy Brif Weithredwr, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

11 Mawrth 2021

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

32. Addysg bellach

Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru

Denver Davies, Pennaeth Monitro a Chydymffurfiaeth, Cymwysterau Cymru

Yana Williams, Prif Weithredwr, Coleg Cambria

Barry Walters, Pennaeth Coleg Sir Benfro

Karen Phillips, Pennaeth Coleg y Cymoedd

11 Mawrth 2021

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

33. Plant sy’n agored i niwed

Sarah Crawley, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant - Barnardo’s Cymru

Brigitte Gater, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Cymru - Gweithredu dros Blant

Cecile Gwilym, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus - NSPCC

18  Mawrth 2021

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

34. Plant sy’n agored i niwed

Deborah Jones, Prif Swyddog Gweithredol, Voices From Care

Emma Phipps-Magill, Rheolwr Llesiant – Voices From Care

Sharon Lovell, Prif Swyddog Gweithredol - Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol Cymru (NYAS)

Ben Twomey, Cyfarwyddwr Polisi ac Ymchwil - Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol Cymru

Jackie Murphy, Prif Swyddog Gweithredol, Tros Gynnal Plant Cymru

18  Mawrth 2021

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

35. Plant sy’n agored i niwed

Sally Jenkins, Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd - Cyngor Dinas Casnewydd

Jan Coles, Pennaeth Gwasanaethau Plant - Cyngor Sir Powys

Nicola Stubbins, Llywydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS)

Jonathan Griffiths, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai - Cyngor Sir Penfro

18  Mawrth 2021

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Ymchwiliad yn mynd rhagddo

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/04/2020

Angen Penderfyniad: 23 Meh 2020 Yn ôl Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Dogfennau

Ymgynghoriadau