Y Gymraeg yn y byd digidol

 

Mae'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn ystyried yr heriau a'r cyfleoedd i'r Gymraeg mewn byd digidol.

Cefndir

Mae’r twf cyflym mewn technoleg ddigidol wedi trawsnewid ein ffordd o fyw. Mae'n effeithio ar bopeth a wnawn, o’r ffordd rydym yn gweithio ac yn cynnal busnes, i sut rydym yn defnyddio'r cyfryngau ac yn cymdeithasu.  Mae technolegau newydd yn gosod heriau penodol i ieithoedd lleiafrifol; er enghraifft, Saesneg yn aml yw iaith ddiofyn meddalwedd a llwyfannau digidol newydd. Hyd yn oed pan fydd opsiynau Cymraeg ar gael, mae angen camau ychwanegol neu becynnau iaith i wneud yn siŵr bod y rhyngwyneb ar gael yn Gymraeg. Serch hynny, gall technolegau newydd hefyd gynnig cyfleoedd i'r Gymraeg, gan ddarparu llwyfannau newydd ac arloesol er mwyn i'r iaith fod yn weladwy ac yn hygyrch mewn modd na fu o’r blaen.

Yn 2018, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Chynllun gweithredu technoleg Cymraeg.

Diben y cynllun gweithredu yw dwyn ynghyd y prif gydrannau, prosiectau a heriau y dylid mynd i'r afael â nhw os yw technoleg a seilwaith digidol i ddatblygu er mwyn caniatáu i'r Gymraeg gael ei defnyddio yn y maes digidol mor ddi-rwystr ag ydyw i'r Saesneg. Mae'r ddogfen yn nodi bod Llywodraeth Cymru eisiau gweld y 'Gymraeg wrth wraidd arloesi mewn technoleg ddigidol'.

Mae'r cynllun yn nodi tri maes allweddol i fynd i'r afael â nhw:

1.                   Technoleg Lleferydd Cymraeg

2.                  Cyfieithu drwy gymorth cyfrifiadur

3.                  Deallusrwydd Artiffisial Sgyrsiol

Mae'r cynllun gweithredu yn cynnwys 'pecynnau gwaith' y mae Llywodraeth Cymru yn nodi eu bod yn ‘angenrheidiol er mwyn gwireddu gweledigaeth y Cynllun Gweithredu hwn.’

Nod yr ymchwiliad

·         Gwerthuso nodau ac amcanion y cynllun gweithredu technoleg Cymraeg.

·         Nod y Pwyllgor yw ddeall pa gynnydd a wnaed, ac sy’n cael ei wneud o ran y pecynnau gwaith amrywiol sy’n rhan o’r cynllun.

·         Nod yr ymchwiliad yw rhoi gwell dealltwriaeth i'r Pwyllgor o’r modd y mae’r pecynnau gwaith amrywiol yn cael eu rhoi ar waith, pwy sy'n gyfrifol ac yn atebol am y ffrydiau gwaith, a pha gyllid, grantiau ac adnoddau sydd ar gael. 

·         At hynny, bydd yr ymchwiliad yn ceisio pennu sut y bydd Llywodraeth Cymru, gyda phartneriaid perthnasol, yn gweithio gyda’r cwmnïau technoleg mawr, ac a oes ganddi’r dylanwad cywir o fewn y sector technoleg. 

Bydd yr ymchwiliad yn cysylltu â rhanddeiliaid am dystiolaeth ysgrifenedig ac yn cynnal cyfarfodydd ffurfiol i gasglu tystiolaeth lafar.

Rhagwelir y bydd yr adroddiad yn cael ei gwblhau yn ystod toriad yr Haf 2020 a'i gyhoeddi yn Nhymor yr Hydref. Mae'r Pwyllgor hefyd yn bwriadu edrych ar faterion eraill, er enghraifft defnyddio technoleg lleferydd Cymraeg yn y sector cyhoeddus a meithrin sgiliau mewn llythrennedd digidol amlieithog yn ystod y Pumed Cynulliad.

Os ydych chi eisiau cyfrannu at yr ymchwiliad, e-bostiwch seneddCWLC@cynulliad.cymru

 

 

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/03/2020

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu