Ymchwiliad i Ansawdd Aer

 

Roedd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Ynni a Materion Gwledig (‘Y Pwyllgor) wedi bwriadu cynnal ymchwiliad i ansawdd aer.

 

Yn anffodus, cafodd gwaith ar yr ymchwiliad hwn ei atal ym mis Ebrill 2020 i alluogi'r Pwyllgor i ganolbwyntio ei waith ar effaith pandemig Covid-19. Hoffai’r Pwyllgor ddiolch i bawb sydd wedi rhoi o’u hamser i gyfrannu eu safbwyntiau i’r ymchwiliad hwn.

 

Roedd y gwaith hwn yn cyd-fynd ag ymgynghoriad Llywodraeth Cymru, Cynllun Aer Glân i Gymru – Awyr Iach, Cymru Iach. Y bwriad oedd i allbwn ymchwiliad y Pwyllgor lywio datblygiad cynigion deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer Deddf Aer Glân i Gymru, y disgwylir iddynt gael eu cyhoeddi cyn diwedd tymor y Senedd hwn.

 

Cylch gorchwyl

Ystyried cynigion deddfwriaethol Llywodraeth Cymru sy'n ymwneud ag aer glân, fel y maent wedi’u hamlinellu yn yr ymgynghoriad, Cynllun Aer Glân i Gymru – Awyr Iach, Cymru Iach, gan gynnwys:

·         Pa fylchau neu faterion rheoliadol y bydd angen mynd i’r afael â nhw ar ôl i’r DU ymadael â’r UE? Sut y dylid mynd i'r afael â'r rhain a beth fydd y prif heriau?

·         A yw cynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer Deddf Aer Glân yn briodol? Sut y gellir eu gwella? Beth y gellir ei ddysgu o ddulliau deddfwriaethol mewn mannau eraill?

·         Beth yw eich barn am y cynigion rheoliadol mewn perthynas â'r drefn Rheoli Ansawdd Aer Lleol? Beth yw'r prif heriau mewn perthynas â'r dull a awgrymwyd?

·         Beth yw eich barn ar y cynigion rheoliadol sy'n ymwneud â hylosgi domestig (gan gynnwys tân gwyllt/coelcerthi), gadael injan cerbydau yn troi’n segur a Pharthau Aer Glân/Parthau Allyriadau Isel?

·         Beth yw'r prif heriau wrth gyflwyno fframwaith deddfwriaethol ar gyfer ansawdd aer fel y nodir yn y ddogfen ymgynghori?

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/12/2019

Dogfennau

Ymgynghoriadau