Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd yng Nghymru: Beth fydd yn digwydd yn ystod cyfnod pontio Brexit?

Cefndir

Ar 19 Mawrth 2018, cyhoeddodd y cyn Ysgrifennydd Gwladol dros Adael yr UE, David Davis, a Phrif Negodwr yr UE fod y DU a’r UE wedi dod i gytundeb gwleidyddol ynghylch y cyfnod pontio a chyhoeddwyd fersiwn bellach o’r testun cyfreithiol drafft ar gyfer y Cytundeb Ymadael.Mae paragraff 1 o Erthygl 121 o’r Cytundeb Ymadael (PDF, 911.8KB) yn nodi:

“Unless otherwise provided in this Agreement, Union law shall be applicable to and in the United Kingdom during the transition period.”

Bydd yr ymchwiliad hwn yn canolbwyntio ar ddechrau archwilio beth allai’r trefniadau pontio fod a’r math o drefniadau y gallai Llywodraeth Cymru a’r Cynulliad eu paratoi cyn 29 Mawrth 2019.

Cylch gorchwyl

Nod y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yw deall sut y bydd cyfraith yr Undeb Ewropeaidd yn cael effaith yng Nghymru yn ystod cyfnod pontio Brexit (29 Mawrth i 31 Rhagfyr 2020), gan gynnwys rôl craffu Gweinidogion Cymru a’r Cynulliad.

Dyma rai o’r cwestiynau y bydd y Pwyllgor yn eu gofyn:

Ar lefel Cymru a’r DU.

-         Pa broses fydd yn ei lle i drosi, gweithredu a gorfodi cyfraith yr UE yn ystod y cyfnod pontio?

-         Pa rôl ddylai Llywodraeth Cymru a’r Cynulliad ei chael yn y broses hon?

-         Pa drefniadau fydd angen i’r Cynulliad eu trafod o ran ei waith craffu?

-         Sut y gall gwaith craffu’r Cynulliad ryngweithio â system graffu Senedd y DU o ran materion Ewropeaidd?

-         A fydd strwythur rhynglywodraethol o fewn y DU wedi’i sefydlu i gefnogi’r broses hon (fel y Cyd-bwyllgor Gweinidogion Ewropeaidd cyfredol)?

-         Pa rôl y gall Aelodau’r Cynulliad ei chwarae wrth ddatblygu cynigion deddfwriaethol yr UE yn ystod y cyfnod pontio?

-         Sut bydd y ddau Fil ymadael (Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a Bil y Cytundeb Ymadael a’i Weithredu (Bil y DU)) yn rhyngweithio o ran y cyfnod pontio?

Ar lefel yr UE a’r DU

-         Sut y caiff barn Llywodraeth Cymru a’r Cynulliad ar ddeddfau drafft yr UE mewn meysydd datganoledig ei chyfleu i’r Undeb Ewropeaidd?

-         A fydd Llywodraeth Cymru yn cael ei chynrychioli ar Gyd-bwyllgor yr UE a’r DU a fydd yn cael ei sefydlu o dan y cytundeb ymadael?

-         Sut ddylai’r Cynulliad graffu ar waith Gweinidogion Cymru yn y cyd-destun hwn?

Casglu tystiolaeth

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth lafar fel rhan o'i ymchwiliad ar y dyddiadau a ganlyn:

·         4 Mehefin 2018

·         11 Mehefin 2018

·         16 Gorffennaf 2018

Cadw mewn cysylltiad

Os hoffech wybod rhagor am waith y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, ewch i dudalen hafan y Pwyllgor, dilynwch ei gyfrif Twitter neu cysylltwch â'r tîm sy'n cynorthwyo'r Pwyllgor yn SeneddMADY@cynulliad.cymru

Mae'r Pwyllgor yn anfon e-bost yn rheolaidd sy'n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am Brexit. Os hoffech inni anfon hwn atoch, e-bostiwch SeneddMADY@cynulliad.cymru.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 31/05/2018

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu