Cydraddoldeb a Gadael yr Undeb Ewropeaidd: Sesiwn pwyllgor i nodi’r themâu allweddol

Y cefndir

Trefnodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol gyfarfod gyda thystion arbenigol i glywed am y prif faterion ar gyfer cydraddoldeb yng Nghymru yng nghyd-destun gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Helpodd y cyfarfod y Pwyllgor i ddeall rhai o’r materion cydraddoldeb allweddol yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd gyda’r bwriad o brif ffrydio’r ystyriaethau hyn yn ei waith yn y dyfodol.

Casglu tystiolaeth

Mae’r Pwyllgor wedi trafod rhai o’r materion hyn o’r blaen yn ei adroddiad Y Goblygiadau i Gymru yn Sgil Gadael yr Undeb Ewropeaidd (PDF, 1MB).

 

Mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau y Cynulliad wedi cynnal ymchwiliad i Hawliau Dynol yng Nghymru a oedd yn cynnwys ystyried effaith y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd ar ddiogelu hawliau dynol yng Nghymru. 

Ddydd Llun 26 Chwefror, cynhaliodd y Pwyllgor gyfres o sesiynau yn trafod effaith Brexit ar gydraddoldeb.

Mewn ymateb i'r sesiwn ar themâu allweddol, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu llythyr (PDF, 386KB) at y Prif Weinidog, ar y cyd â’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, yn tynnu sylw at y materion allweddol a godwyd yn y ddau bwyllgor mewn perthynas â Brexit.

Ymatebodd (PDF,305KB) y Prif Weinidog i'r llythyr ar y cyd ar 16 Mai 2018.

Ar 28 Mehefin 2018, ysgrifennodd Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at y Prif Weinidog i ofyn am eglurhad pellach am oblygiadau Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 o ran cydraddoldeb a Brexit yng Nghymru.

Ymatebodd y Prif Weinidog ar 23 Gorffennaf 2018.

Adroddiad

Cyhoeddwyd adroddiad byr (PDF, 1MB) ar 25 Hydref 2018 cyn y drafodaeth a gynhaliwyd ddydd Mercher 7 Tachwedd.

Cadw mewn cysylltiad

Os bydd y Pwyllgor yn penderfynu cynnal sesiwn arall yn y dyfodol, bydd yn rhoi gwybod ar ei dudalen ac ar ei gyfrif Twitter.

Mae’r Pwyllgor yn anfon y wybodaeth ddiweddaraf am adael yr Undeb Ewropeaidd yn rheolaidd dros e-bost. Os hoffech dderbyn y wybodaeth, anfonwch e-bost i SeneddMADY@cynulliad.cymru

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/02/2018

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu