Y Pwyllgor Cyllid - Ymchwiliadau wedi'u cwblhau

Gellir gweld ymchwiliadau’r Pwyllgor Cyllid yn ystod y Bumed Senedd (2016 – 2021) drwy ddilyn y lincs isod

 

Ymchwiliad

Dyddiad cwblhau

Gwaddol y Bumed Senedd

Mawrth 2021

Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) drafft

Mawrth 2021

Trydedd Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2020-21

Mawrth 2021

Ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a'r Fframwaith Cyllidol

Chwefror 2021

Cyllideb Llywodraeth Cymru 2021-22

Chwefror 2021

Goblygiadau Ariannol y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

Rhagfyr 2020

Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2020-21

Tachwedd 2020

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd 2021-22

Tachwedd 2020

Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2019-20 a'r Amcangyfrif ar gyfer 2021-22

Tachwedd 2020

Craffu ar Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2021-22

Tachwedd 2020

Ymchwiliad i broses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb

Hydref 2020

Effaith amrywiadau mewn treth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol

Gorffennaf 2020

Taliadau cadw yn y sector adeiladu

Ebrill 2020

Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2020-21

Mehefin 2020

Goblygiadau ariannol Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Mawrth 2020

Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2019-20

Chwefror 2020

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21      

Chwefror 2020

Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru

Ionawr 2020

Trafodaeth o’r cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

Rhagfyr 2019

Gwaith Craffu Blynyddol ar Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru

Rhagfyr 2019

Goblygiadau Ariannol y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Tachwedd 2019

Goblygiadau ariannol Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)

Tachwedd 2019

Craffu ar Amcangyfrif Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2020-21

Tachwedd 2019

Adroddiad Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2020-21

Hydref 2019

Goblygiadau Ariannol y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Awst 2019

Craffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2019-2020

Gorffennaf 2019

Ymchwiliad i ariannu cyrff a ariennir yn uniongyrchol

Mai 2019

Goblygiadau Ariannol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru

Mehefin 2019

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20

Mawrth 2019

Goblygiadau ariannol y Bil Deddfwriaeth (Cymru)

Mawrth 2019

Craffu ar Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2018-19

Chwefror 2019

Goblygiadau ariannol y Bil Awtistiaeth (Cymru)

Rhagfyr 2018

Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2017-18 a’r Amcangyfrif ar gyfer 2019-20

Tachwedd 2018

Cost gofalu am boblogaeth sy'n heneiddio

Hydref 2018

Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2019-20

Hydref 2018

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

Hydref 2018

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2019-20

Hydref 2018

Paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru pan fydd y DU yn gadael yr UE

Medi 2018

Goblygiadau ariannol y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

Gorffennaf 2018

Gyllideb Atodol Cyntaf 2018-19

Gorffennaf 2018

Defnydd Comisiwn y Cynulliad o’r tanwariant sy’n deillio o Benderfyniad y Bwrdd Taliadau

Mai 2018

Craffu ar Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

Ebrill 2018

Goblygiadau ariannol y Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)

Chwefror 2018

Amcangyfrifon ariannol sy’n mynd gyda deddfwriaeth

Ionawr 2018

Goblygiadau ariannol y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

Ionawr 2018

Cyllideb Ddrafft 2018-19

Ionawr 2018

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2018-19

Tachwedd 2017

Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2016-17 a’r Amcangyfrif ar gyfer 2018-19

Tachwedd 2017

Craffu ar Amcangyfrif Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2018-2019

Tachwedd 2017

Trafod y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) drafft

Hydref 2017

Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru)

Medi 2017

Goblygiadau ariannol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Medi 2017

Cyllideb Atodol Gyntaf 2017-18

Gorffennaf 2017

Goblygiadau ariannol y Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018

Mehefin 2017

Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru)

Mai 2017

Ail Gyllideb Atodol 2016-17

Ebrill 2017

Goblygiadau ariannol y Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

Chwefror 2017

Cyllideb Ddrafft 2017-18

Ionawr 2017

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2017-18

Tachwedd 2016

Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2015-16 a’r Amcangyfrif ar gyfer 2017-18

Tachwedd 2016

Craffu ar Amcangyfrif Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2017-2018

Tachwedd 2016

Cyllideb Atodol Gyntaf 2016-17

Gorffennaf 2016

 

Math o fusnes:

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/02/2018