Goblygiadau'r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd i Gymru

 

 

Wedi'i alw'n flaenorol yn Fil y Diddymu Mawr, mae Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) (PDF, 303KB) yn Fil Llywodraeth y DU sy'n anelu at ddiddymu Deddf Cymunedau Ewropeaidd 1972, trosi cyfraith bresennol yr UE yn gyfraith ddomestig y DU a rhoi pŵer i weinidogion wneud is-ddeddfwriaeth.

 

Cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei Phapur Gwyn, Legislating for the United Kingdom’s Withdrawal from the European Union (PDF, 379KB), ar 30 Mawrth 2017.

 

Drwy gydol y broses, gwnaeth y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol  a’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ymgynghori gyda’i gilydd, cyn cynhyrchu allbwn ar wahân.

 

Tystiolaeth gychwynnol gan y cyhoedd

 

Cynhaliodd y ddau Bwyllgor ymgynghoriad cyhoeddus i gasglu tystiolaeth ar y pwnc hwn.

 

Ystyriodd y Pwyllgorau y ffordd y mae'r Bil yn ymdrin â'r canlynol:

  • yr ymdriniaeth o ddatganoli;
  • dirprwyo pwerau a'u rheoli; a'r
  • prosesau craffu a rôl y deddfwrfeydd datganoledig.

 

Dechreuodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol weithio ar y Bil ym mis Mawrth 2017 gyda'r bwriad o sicrhau bod Llywodraeth y DU yn deall y goblygiadau i Gymru ac yn gweithredu arnynt.

 

Dilynodd hyn ystyriaeth o 13 o gyflwyniadau ysgrifenedig a dau wrandawiad pwyllgor.

 

Ym mis Mehefin 2017, nododd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yr egwyddorion a ddylai fod yn sail i'r Bil fel rhan o'i graffu ar Bapur Gwyn Bil y Diddymu Mawr.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol adroddiad ar Bapur Gwyn Bil y Diddymu Mawr ym mis Mehefin 2017. Darllenwch yr adroddiad llawn (PDF 1MB).

 

Derbyniodd Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) fel y'i ailenwyd ei ddarlleniad cyntaf yn Nhŷ'r Cyffredin ar 13 Gorffennaf 2017.

 

Yn dilyn hyn, cyhoeddodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol a'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol alwad am ragor o dystiolaeth ysgrifenedig ym mis Gorffennaf 2017 a chynhaliodd gynhadledd i randdeiliaid i drafod Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) ar 18 Medi 2017. Ymunodd rhanddeiliaid Cymreig ac arbenigwyr cyfansoddiadol a chyfreithiol blaenllaw o bob cwr o'r DU â'r Pwyllgorau i archwilio goblygiadau Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) i Gymru.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

 

Ar 12 Medi 2017, gosododd y Prif Weinidog, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gerbron y Cynulliad Cenedlaethol mewn perthynas â'r Bil. Cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes at y Memorandwm i'w ystyried gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol a'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar 19 Medi 2017.

 

Adroddiadau

 

Ar ôl ymgynghori ar y cyd ar y Bil, cynhyrchodd y ddau Bwyllgor allbynnau ar wahân:

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ei  adroddiad interim ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol  (PDF, 426KB) ar 15 Rhagfyr 2017.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ei adroddiad ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol  (PDF, 443KB) ar 18 Rhagfyr 2017.

 

Argymhellodd y ddau Bwyllgor fod y Cynulliad yn atal ei gydsyniad ar gyfer y Bil ar ei ffurf bresennol.

 

Ym mis Hydref 2017, ysgrifennodd Cadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol at yr holl (PDF, 156KB) ASau Cymreig gyda chwe amcan (PDF, 767KB) ar gyfer newid Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael). Ynghyd â'r amcanion hyn, anfonodd y Pwyllgor gwelliannau a awgrymwyd (PDF, 83KB) i gyflawni ei chwe amcan.

 

Cafodd y gwelliannau a awgrymwyd gan y Pwyllgor eu cyflwyno gan Stephen Kinnock AS, ond ni chawsant eu derbyn yn ystod cyfnod y Pwyllgor. Pasiodd y bil trwy Dŷ'r Cyffredin ar 17 Ionawr 2018 cyn mynd i Dŷ'r Arglwyddi.

 

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu (PDF, 176KB) at Aelodau Tŷ'r Arglwyddi i dynnu eu sylw at amcanion y Pwyllgor. Anfonwyd y llythyrau hyn ar 19 Chwefror 2018 cyn yr ail ddarlleniad yn Nhŷ'r Arglwyddi.

 

Ar 23 Mawrth, anfonodd y Pwyllgor ohebiaeth (PDF, 155KB)  ychwanegol at aelodau Tŷr Arglwyddi ynghylch y gwelliant i gymal 11 o Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael).

 

Dydd Llun 16 Ebrill, cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid gan ganolbwyntio ar Fil yr UE (Ymadael) ac ystod o faterion sy’n ymwneud â Brexit.

 

Dydd Llun 30 Ebrill, cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth â Robin Walker AS a Chloe Smith AS i drafod Bil yr UE (Ymadael), perthynas y Deyrnas Unedig ag Ewrop yn y dyfodol a goblygiadau’r polisi masnach i Gymru.

 

Ddydd Llun 14 Mai, cynhaliodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol sesiwn graff gyda Phrif Weinidog Cymru. Roedd y sesiwn yn canolbwyntio ar oblygiadau polisi masnachu’r DU a Bil Ymadael â’r UE.

 

Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru)

 

Ddydd Mercher 7 Mawrth 2018, cyflwynodd Llywodraeth Cymru y Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru) (PDF, 181KB). Bwriad y Bil yw diogelu cyfraith yr UE sy'n ymwneud â phynciau sydd wedi'u datganoli i Gymru ar ôl i'r DU adael yr UE.

 

Bu'r Pwyllgor yn trafod y Bil yn ystod sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid.

 

Cynhaliwyd dadl Cyfnod 1 ar y Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) ddydd Mawrth 13 Mawrth.

 

Ystyriwyd gwelliannau Cyfnod 2 y Bil yn y Pwyllgor o’r Cynulliad Cyfan dydd Mawrth 20 Mawrth 2018.

 

Ystyriwyd gwelliannau Cyfnod 3 a 4 y Bil ddydd Mercher 21 Mawrth cyn pasio’r Cynulliad ar yr un diwrnod.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol

 

Ar ddydd Gwener 27 Ebrill, gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 402KB) (Memorandwm rhif 2) ar y Bil gerbron y Cynulliad Cenedlaethol.

 

Cytunodd Llywodraeth Cymru i roi cydsyniad i’r Bil yn dilyn cytundeb (PDF, 125KB) rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i ddiwygio Bil yr UE (Ymadael).

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ei adroddiad: Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) - Y Cynnydd o ran cyflawni ein chwe amcan (PDF,586KB), ddydd Llun 14 Mai.

 

Ar ddiwrnod cyhoeddi’r adroddiad, dywedodd David Rees AC, Cadeirydd y Pwyllgor:

 

“Mae’r Pwyllgor yn gallu gweld bod cynnydd sylweddol wedi’i wneud ac rydym yn derbyn bod angen i bob ochr fod yn hyblyg wrth drafod, gan gyfaddawdu i ddod i setliad y mae pawb yn cytuno arno.”

 

“Fodd bynnag, ni chafodd amcanion y Pwyllgor eu cyflawni’n llwyr ac rydym yn parhau i fod yn arbennig o bryderus y gallai Senedd y Deyrnas Unedig gyfyngu ar allu’r Cynulliad i basio deddfau mewn meysydd polisi datganoledig fel amaethyddiaeth, hyd yn oed mewn amgylchiadau lle mae’r Cynulliad wedi gwrthod caniatâd i gyfyngiadau o’r fath gael eu gosod.”

 

Ar 15 Mai, derbyniwyd Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr UE (Ymadael) yn y Cyfarfod Llawn, yn rhoi cydsyniad y Cynulliad i’r Bil.

 

Cafodd Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) Gydsyniad Brenhinol ar 26 Mehefin 2018, gan ddod yn Ddeddf.

 

Cadw mewn cysylltiad

 

Os hoffech wybod mwy am waith y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, ewch i'w hafan, dilynwch ei gyfrif Twitter  neu cysylltwch â'r tîm sy'n cefnogi'r Pwyllgor yn SeneddMADY@cynulliad.cymru

 

Mae'r Pwyllgor yn anfon e-bost Diweddariad Brexit rheolaidd. Os hoffech dderbyn hwn yn eich blwch post, e-bostiwch SeneddMADY@cynulliad.cymru i ofyn am hyn.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/09/2016

Dogfennau

Ymgynghoriadau