Adroddiadau'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

­­­­Gellir darllen adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg drwy ddefnyddio’r lincs isod.

 

Adroddiadau ar Ymchwiliadau’r Pwyllgor   

Dyddiad cyhoeddi

Effaith COVID-19 ar blant a phobl ifanc (PDF 202KB)

24 Mawrth 2021

Ymchwiliad i Addysg Heblaw yn yr Ysgol: Llythyr at y Gweinidog (PDF 217KB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 258KB)

23 Mawrth 2021

Cadernid Meddwl: ddwy flynedd yn ddiweddarach

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 5MB)

9 Hydref 2020

Hawliau plant yng Nghymru (PDF 1MB)

Fersiwn addas i blant (PDF 278KB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 703KB)

11 Awst 2020

Effaith COVID-19 ar blant a phobl ifanc (PDF 1.45MB)

8 Gorffennaf 2020

Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 198KB)

·         Ymateb CCAUC [Saesneg yn unig] (PDF 117KB)

4 Rhagfyr 2019

Adroddiad ar Gyllido Ysgolion yng Nghymru

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 766KB)

10 Gorffennaf 2019

Statws cymhwyster Bagloriaeth Cymru (PDF 980KB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 409KB)

·         Ymateb Cymwysterau Cymru (PDF 144KB)

3 Ebrill 2019

Cod anghenion dysgu ychwanegol (ADY) (PDF 767KB)

27 Mawrth 2019

Gradd ar Wahân? Ymchwiliad i Effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach (PDF 899KB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 207KB)

4 Rhagfyr 2018

Darparu gwerslyfrau ac adnoddau dysgu i ddisgyblion (PDF 906KB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 665KB)

19 Gorffennaf 2018

Cyllid wedi'i dargedu i wella canlyniadau addysgol (PDF 8MB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 782KB)         

20 Mehefin 2018

Gwella Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (‘Cadernid Meddwl’) (PDF 3MB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 875)

26 Ebrill 2018

Dechrau’n Deg: Allgymorth (PDF 2MB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 184)

23 Chwefror 2018

Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 466KB)

21 Rhagfyr 2017

Iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru (PDF 1MB)

·         Yn dilyn cyflwyno’r adroddiad, anfonwyd gohebiaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn cywiro tystiolaeth a roddwyd mewn perthynas â’u gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol (PDF 131KB) [Saesneg yn unig].

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 350KB)

17 Hydref 2017

Adroddiad yr ymchwiliad i’r Grant Gwella Addysg: Plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a Phlant o Leiafrifoedd Ethnig (PDF 956KB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 407KB)

21 Chwefror 2017

Darpariaeth o ran Eiriolaeth Statudol (PDF 598KB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 139KB)

2 Chwefror 2017

Pa fath o wasanaeth ieuenctid y mae Cymru ei eisiau?  Adroddiad yr ymchwiliad i Waith Ieuenctid (PDF 1,172KB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 256KB)

15 Rhagfyr 2016

 

Adroddiadau ar Ddeddfwriaeth a ystyriwyd gan y Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

4 Rhagfyr 2020

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) (PDF 2,575KB)

2 Awst 2019

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) (PDH 1,590KB)

18 Gorffennaf 2018

Adroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) (PDF 4,770KB)

24 Mai 2017

 

Adroddiadau ar Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a ystyriwyd gan y Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Arweiniad a Hawliadau Ariannol (PDF 1,032)

3 Hydref 2017

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Plant a Gwaith Cymdeithasol (PDF 371KB)

22 Tachwedd 2016

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Addysg Uwch ac Ymchwil (PDF 587KB)

12 Ionawr 2017

 

Adroddiadau ar Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a ystyriwyd gan y Pwyllgor

Dyddiad cyhoeddi

Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021 – 22 (PDF 647KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 665KB)

2 Chwefror 2021

Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020 – 21 (PDF 726KB)

·         Ymateb Cymwysterau Cymru (PDF 509KB)

·         Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau a'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch blaenoriaethu cyllid ysgolion yn setliad llywodraeth leol 2020-21 - 02 March 2020 (PDF348 KB)

31 Ionawr 2020

Cyhoeddodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Pwyllgor a’r Pwyllgor Cyllid eu hadroddiad, Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol (PDF 448KB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 237KB)

25 Mawrth 2019

Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019 – 20 (PDF, 651KB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 535KB)

27 Tachwedd 2018

Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 480KB)

1 Rhagfyr 2017

 

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016