Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2015

Bil Llywodraeth a gyflwynwyd gan Leighton Andrews AC, y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus. Cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Bil at y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.

 

Gwybodaeth am y Bil

Bwriadwyd i ddarpariaethau’r Bil Llywodraeth Leol (Cymru) ganiatáu i waith paratoadol penodol fynd rhagddo i roi rhaglen ar waith i uno a diwygio llywodraeth leol ac roeddent yn cynnwys darpariaethau i ganiatáu i ddau neu ragor o Brif Awdurdodau Lleol uno’n wirfoddol erbyn mis Ebrill 2018. Mae'r Bil yn diwygio’r ddarpariaeth ddeddfwriaethol bresennol ym Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 (mewn perthynas â Phanel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol a'r arolwg o gynghorwyr ac o ymgeiswyr aflwyddiannus) a Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013 (mewn perthynas ag adolygiadau etholiadol).

 

Cyfnod presennol

 

Daeth Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2015 yn gyfraith yng Nghymru (gwe-fannau allanol, Saesneg yn unig) ar 25 Tachwedd 2015.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cyfnod

Dogfennau

 

Cyflwyno'r Bil: 26 Ionawr 2015

 

Bil Llywodraeth Leol (Cymru), fel y’i gyflwynwyd (PDF 149KB)

 

Memorandwm Esboniadol (PDF 1MB)

 

Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd Deddfwriaethol: 26 Ionawr 2015 (PDF 124KB)

 

Datganiad o Fwriad Polisi (PDF 1MB)

 

Geirfa’r Gyfraith: Bil Llywodraeth Leol (Cymru) (PDF 299KB)

 

Crynodeb y Gwasanaeth Ymchwil o’r Bil (PDF 310KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer ystyried y Bil (PDF 63KB)

 

 

 

 

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn ystyried yr egwyddorion cyffredinol

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus.

Cyhoeddodd y Pwyllgor alwad am dystiolaeth, a ddaeth i ben ar 13 Mawrth 2015.

 

Ystyriodd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

 

5 Chwefror 2015

26 Chwefror 2015

4 Mawrth 2015

12 Mawrth 2015

26 Mawrth 2015

22 Ebrill 2015 (preifat)

30 Ebrill 2015 (preifat)

 

Gohebiaeth gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus:

23 Chwefror 2015 (PDF 219KB)

 

Gohebiaeth arall

Gwybodaeth ychwanegol gan gynrychiolwr o ‘Lawyers in Local Government’ (PDF 13KB) (Saesneg yn unig)

 

Adroddiad Cyfnod 1 Pwyllgor (PDF 921KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid (PDF 354KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (PDF 326KB)

 

 

 

 

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

 

 

Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 19 Mai 2015.

 

 

 

Penderfyniad Ariannol

 

 

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Llywodraeth Leol (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn ar 19 Mai 2015.

 

 

 

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

 

 

Ystyriwyd gwelliannau Cyfnod 2 yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 24 Mehefin 2015.

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 20 Mai 2015 (PDF 125KB)

Llywodraeth Cymru – Tabl Diben ac Effaith: 20 Mai 2015 (PDF 159KB)

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 9 Mehefin 2015 f2 (PDF 76KB)

Llywodraeth Cymru – Tabl Diben ac Effaith: 9 Mehefin 2015 (PDF 176KB)

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 12 Mehefin 2015 (PDF 107KB)

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 15 Mehefin 2015 (PDF 62KB)

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 17 Mehefin 2015 (PDF 89KB)

 

Rhestr o Welliannau wedi’u didoli: 24 Mehefin 2015 (PDF 220KB)

 

Grwpio Gwelliannau: 24 Mehefin 2015 (PDF 64KB)

 

Cofnodion cryno: 24 Mehefin 2015

 

Bil Llywodraeth Leol (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2 (PDF 200KB) (Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen.)

 

Memorandwm Esboniadol Diwygiwyd (PDF 1068KB)

 

 

 

 

Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

 

 

Cafodd y gwelliannau eu hystyried a’u gwaredu yn ystod trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 29 Medi 2015.

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 13 Gorffennaf 2015 f3 (PDF 104KB)

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 14 Medi 2015 (PDF 90KB)

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 18 Medi 2015 f3 (PDF 173KB)

Llywodraeth Cymru – Tabl Diben ac Effaith: 18 Medi 2015 (PDF 123KB)

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau: 22 Medi 2015 (PDF 68KB)

 

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli: 29 Medi 2015 (PDF 248KB)

 

Grwpio Gwelliannau: 29 Medi 2015 f2 (PDF 70KB)

 

Bil Llywodraeth Leol (Cymru), fel y’i diwigiwyd ar ôl Cyfnod 3 (PDF 200KB)

 

Newidiadau argraffu i’r Bil fel y’i diwigiwyd ar ôl Cyfnod 3 (PDF 95KB)

 

 

 

 

Cyfnod 4 - Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

 

 

Cytunodd y Cynulliad ar y Bil ar 20 Hydref 2015 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Bil Llywodraeth Leol (Cymru), fel y’i pasiwyd (PDF 196KB)

 

 

 

 

Cydsyniad Brenhinol

 

 

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol (PDF 51kb) ar 25 Tachwedd 2015.

 

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt
Clerc: Elizabeth Wilkinson
Rhif ffôn: 0300 200 6565

 

Cyfeiriad post:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd

CF99 1NA

 

Email: Cysylltu@Cynulliad.Cymru

Math o fusnes: Bil

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/12/2014

Dogfennau

Ymgynghoriadau