Hanes

C(5)036 - Gorchymyn Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018 (Cychwyn Rhif 1) 2019

Mae'r dudalen hon yn dangos yr holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r mater hwn, ynghyd â'r penderfyniadau a wnaed a'r cyfarfodydd a gynhaliwyd.

  • Dim dyddiad     - Eitem agenda wedi ei hamserlennu, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad