Cofrestr Buddiannau

Huw Irranca-Davies AS

Cafodd y gofrestr o fuddiannau ei chyhoeddi ar Dydd Mawrth, 1 Chwefror 2022, 14.20.

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Priod Cyflogir fel Radiograffydd gan Fwrdd Iechyd Lleol Powys a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Aelod Gwaith arolwg achlysurol o ddim mwy nag awr unwaith y mis (SO 4.3 – Band 1 - Llai na 5 awr yr wythnos)
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
DimDim
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Aelod Talwyd holl gostau etholiad y Senedd yn 2021 gan Blaid Lafur Etholaeth Ogwr, gyda rhoddion gan GMB, Uno'r Undeb Cymru, y Blaid Gydweithredol, J. Joshi, R. Joshi and S. Joshi ac aelodau unigol o'r blaid a chefnogwyr.
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
Aelod a phriod Cyd-berchnogaeth ar eiddo preswyl yn ardal Abertawe sy'n cynhyrchu incwm drwy rent
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Aelod o SERA Executive - sefydliad Ymgyrchu Amgylcheddol Llafur
Aelod Noddwr - Brynawel Rehab
Aelod Llywydd - Band Arian Dyffryn Ogwr
Aelod Llywydd - Côr Merched Cwm Garw
Aelod Llywydd - Côr Meibion Dyffryn Ogwr
Aelod Is-lywydd - Cymdeithas Operatig Amatur Maesteg
Aelod Cyd aelodaeth - Cyfeillion Côr Bro Ogwr
Aelod Is-lywydd - Y BONT
Aelod Noddwr - Clwb Rygbi Maesteg
Aelod Noddwr - Maesteg Gleemen MVC
Aelod Aelod Anrhydeddus - Cymdeithas Adfywio Cymunedol Dyffryn Ogwr (OVCRA)
Aelod Is-lywydd - Ramblers Cymru
Aelod Llywydd - Côr Meibion Maesteg a'r Cylch
Aelod Noddwr - Côr Cymysg Canol Morgannwg
Aelod Aelod - Sefydliad Bevan
Aelod Cyswllt anrhydeddus - Cymdeithas Milfeddygon Prydain
Aelod Noddwr - UK Friends Bereaved Families Forum
Aelod Is-lywydd - Clwb Bechgyn a Merched Nantymoel
Aelod Cadeirydd - Grŵp Cydweithredol y Cynulliad
Aelod Ymddiriedolwr – Sied Ddynion Caerau (wedi dod i ben)
Aelod Cadeirydd - Fforwm Strategol ar Fuddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru
Aelod Noddwr – Sied Ddynion Caerau
Aelod Cadeirydd - Grŵp yr Adolygiad o Lwybr Arfordir Cymru

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Aelod - Y Blaid Gydweithredol
Aelod - Fabians
Aelod - GMB
Aelod Anrhydeddus - Clwb Rotari Maesteg
Aelod - Uno'r Undeb

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
DimDim