Cofrestr Buddiannau

Siân Gwenllian AS

Cafodd y gofrestr o fuddiannau ei chyhoeddi ar Dydd Gwener, 9 Gorffennaf 2021, 14.00.

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Aelod Rwyf yn derbyn tal bychan yn achlysurol am gwblhau arolwg cyffredinol ac rwyf yn rhoi’r holl arian i elusennau neu fudiadau gwirfoddol lleol. Yn achlysurol iawn rwyf yn derbyn taliad am ymddangos ar raglenni teledu a radio (Rh.S. 4.3 - Band 2 – rhwng 5 ac 20 awr yr wythnos).
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
DimDim
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Ymgeisydd Talwyd costau etholiad Senedd 2021 gan Blaid Cymru
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
Aelod Rwyf yn rhan-berchnnog ar dŷ fy Mam gyda fy nau frawd yng Ngwynedd. Mae hi yn byw yn y ty; nid wyf yn cael unrhyw fudd ariannol yn sgil hyn; hi sydd yn talu’r holl filiau.
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
Aelod Mae gennyf gyfranddaliadau bychan yn y mentrau cymdeithasol lleol isod fel ffordd ymarferol o roi cefnogaeth iddynt ac nid er elw personol: Llety Arall, Caernarfon Siop Griffiths, Penygroes
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
DimDim

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
NUJ
Gwasg Honno
Sefydliad Bevan
Cymdeithas Tai Gwynedd
Gŵyl y Felinheli.

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
DimDim