Cofrestr Buddiannau

Buffy Williams AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Priod Perchennog Valley Development (cwmni datblygu eiddo)
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
DimDim
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Aelod Talwyd costau etholiad y Senedd yn 2021 gan Blaid Lafur Etholaeth Rhondda gyda rhoddion gan Undeb GMB ac UNSAIN.
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
Aelod a'i phriod Eiddo rhent preswyl yn y Rhondda. Mae fy ngwr yn ddatblygwr eiddo a gallem fod yn berchen at hyd at ddau eiddo ar yr un pryd (heb gynnwys fy nghartref i) ond dim mwy na hynny. Mae'r eiddo hwn yn cael ei adnewyddu a'i werthu. Byddaf yn diweddaru'r ddogfen hon yn gyson i adlewyrchu nifer yr eiddo yr ydym yn cyn-berchnogion arnynt.
Aelod Les CIO Canolfan Pentre - fi yw'r trydydd llofnodwr ar les o 25 mlynedd a ddechreuodd yn 2016. Landlord yr adeilad hwn yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Nid wyf yn cael unrhyw incwm o'r elusen hon.
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Aelod - Rotari Rhyngwladol
Aelod Ymddiriedolwr - Ymddiriedolaeth Mabon
Aelod Ymddiriedolwr - Canolfan Pentre
Aelod Llywodraethwr Cymunedol - Ysgol Gynradd Penrhys
Aelod Aelod - Rotari Rhyngwladol, ardal 1150
Aelod Arwyddwr Grant Pobl a Lleoedd y Loteri Cenedlaethol a roddwyd i Ganolfan Pentre CIO- yn 2020. Bydd y grant yn rhedeg am bum mlynedd
Aelod Aelod - Unsain
Aelod Aelod - Undeb GMB

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Dim

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
DimDim