Cofrestr Buddiannau

Samuel Kurtz AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
Aelod Cyfarwyddwr - Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru (RhS 4.3 - Band 1 – Llai na 5 awr yr wythnos) (daeth y swydd cyfarwyddwr i ben ar 5 Tachwedd 2022)
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Aelod Cynghorydd - Cyngor Sir Penfro (RhS4.3 - Band 1: Llai na 5 awr yr wythnos) (Rhoddir ei gyflog cynghorydd i grwpiau, elusennau a sefydliadau lleol) (wedi dod i ben ar 5 Mai 2022)
Aelod Taliad un tro o £35 ar gyfer ysgrifennu erthygl yng nghylchgrawn Barn (Rh.S. 4.3 - Band 1: Llai na 5 awr yr wythnos)
Aelod Cwblhau arolygon cyffredinol yn achlysurol i gwmniau ymchwil i'r farchnad gwleidyddol amrywiol, a rhoddir yr holl arian i elusennau (Rh.S. 4.3 - Band 1: Llai na 5 awr yr wythnos)
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
Aelod Tocyn a lletygarwch ar gyfer y gêm rhwng Cymru a Kazakhstan ar 17 Medi 2021 gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru
Aelod Tocyn a lletygarwch ar gyfer y gêm rhwng Cymru a Seland Newydd gan S4C
Aelod Tocyn a lletygarwch ar gyfer y gêm cymhwyso ar gyfer cwpan y byd rhwng Cymru a Gwlad Belg ar 14 Tachwedd 2021 gan BT
Aelod Tocyn ar gyfer gêm y Chwe Gwlad rhwng Cymru a'r Alban ar 12 Chwefror 2022 a lletygarwch cyn ac ar ôl y gêm
Aelod Tocyn a lletygarwch ar gyfer criced rhyngwladol T20 Lloegr yn erbyn De Affrica ar 28 Gorffennaf 2022 gan Criced Cymru/Chance to Shine
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
Aelod Taliad o £80 gan BBC Radio Cymru am fod yn westai ar raglen radio Beti a’i Phobol a ddarlledwyd ar 13 Ionawr 2022
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Aelod Talwyd holl gostau etholiad y Senedd yn 2021 gan Blaid Geidwadol Cymru
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
DimDim
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Aelod anrhydeddus o Gymdeithas Milfeddygon Prydain (aelodaeth am ddim)

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Aelod - Is-gadeirydd - Clwb Fferwmwyr Ifanc Sir Benfro (wedi dod i ben)
Aelod - Cadeirydd - Clwb Fferwmwyr Ifanc Sir Benfro (wedi dod i ben)
Aelod - Clwb Criced Sir Benfro
Aelod - Clwb Criced Cymunedol Abergwaun ac Wdig
Aelod - Clwb Rygbi Abergwaun ac Wdig

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
DimDim