Cofrestr Buddiannau

Carolyn Thomas AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Aelod Cynghorydd sir ar gyfer ward Treuddyn tan etholiad 2022 - Cyngor Sir y Fflint (Rh.S. 4.3 - Band 2 - Rhwng 5 a 20 awr yr wythnos) (daeth i ben ym mis Mai 2022)
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
Aelod Dau docyn a lletygarwch ar gyfer y gêm rhwng Cymru ac Awstralia ar 20 Tachwedd 2021 gan S4C i'r Aelod a'i mab.
Aelod Un tocyn a lletygarwch ar gyfer y gêm rhwng Cymru ac Wcráin ar 5 Mehefin 2022 gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru.
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Ymgeisydd Talwyd holl gostau'r etholiad gan Blaid Lafur Cymru.
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
DimDim
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Aelod - Cymdeithas Gymunedol Treuddyn
Aelod Ysgrifennydd - Neuadd Tref Treuddyn
Aelod Noddwr adeilad John Summers - Sefydliad Enbarr CIC

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Uno’r Undeb
Y Blaid Gydweithredol
Gwreiddiau Llafur Cymru
Pwyllgor Hafan Deg
Eglwys y Santes Fair Treuddyn PCC
Cyngor Cymunedol Treuddyn (daeth i ben ym mis Mai 2022)
Ymddiriedolwr - Neuadd Tref Treuddyn
Ysgrifennydd - Cymdeithas Gymunedol Treuddyn
Aelod - Theatr Clwyd
Aelod - Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru
Aelod - Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
DimDim