Cofrestr Buddiannau

Peter Fox AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Aelod P.A & J Fox – Busnes Ffermio (RhS 4.3 - Band 2 – rhwng 5 a 20 awr yr wythnos). Mae'r busnes yn derbyn cymorth o dan Gynllun Amaethyddol Cyffredin yr UE.
Aelod Cynghorydd - Cyngor Sir Fynwy (RhS 4.3 - Band 2 - Rhwng 5 a 20 awr yr wythnos). Er yn gymwys i gael cyflog cynghorydd sir, hysbyswyd swyddogion priodol y cyngor fy mod yn bwriadu gwrthod unrhyw gyflog pellach ers cael fy ethol i'r Senedd, 6 Mai 2021 (wedi dod i ben ar 5 Mai 2022)
Priod Priod - Cyflogir gan Gyngor Sir Fynwy o fewn y Gwasanaeth Anawsterau Dysgu Penodol yn gweithio tua 28 awr yr wythnos.
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
DimDim
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Aelod Talwyd costau etholiad 2021 gan Blaid Geidwadol Cymru drwy Gymdeithas Geidwadol Mynwy.
. -
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
Aelod Mae'r Aelod yn berchen ar eiddo preswyl ym Mhen-y-Bont ar Ogwr ac mae aelod o'r teulu yn ei ddefnyddio.
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Mae'r aelod yn tanysgrifio i fod yn aelod o Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Dim

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
DimDim