Cofrestr Buddiannau

Joyce Watson AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
DimDim
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
DimDim
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Aelod Talwyd costau etholiad Senedd Cymru yn 2021 gan y Blaid Lafur.
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
DimDim
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Aelod - Undeb Credyd Saveasy
Aelod Aelod - RSPB
Aelod Aelod - Barnado's
Aelod Is-lywydd - Cymdeithas Teithwyr Rheilffordd Calon Cymru
Aelod Aelod - Coed Cadw
Aelod Aelod gydol oes - Y Ganolfan Dechnoleg Amgen
Aelod Aelod - Uno'r Undeb
Aelod Aelod - Y Blaid Gydweithredol
Aelod Aelod - Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru
Aelod Aelod - Y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant
Aelod Aelod - Sefydliad Bevan
Aelod Tanysgrifiwr - The New Statesman
- .

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Dim

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
Enw: Fiona Elizabeth Openshaw Ym mha rhinwedd y caiff ei chyflogi: Ymchwilydd
Aelod o deulu: Joyce Watson AS Dyddiad y dechreuodd y gyflogaeth: 3 Chwefror 2015
Perthynas â'r AS: Merch Oriau gwaith ar y contract: 8 awr yr wythnos (o 7 Ionawr 2022 ymlaen) (roedd yn 6 awr yr wythnos cyn hynny ers mis Medi 2021 ymlaen ac yn 13 awr yr wythnos cyn hynny ers mis Mai 2021).