Cofrestr Buddiannau

Darren Millar AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
Aelod Sefydliad Evan Roberts - Elusen Cofrestredig (Band 1: Llai na 5 awr yr wythnos)
Aelod Aelod Assemblies of God Incorporated (Band 1: Llai na 5 awr yr wythnos) Swydd heb dâl (wedi dod i ben ar 26 Medi 2022)
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Priod Care for the Family (Elusen)
Priod Cyflogir ei briod gan Darren Millar AS fel gweinyddydd a gweithiwr achos rhan-amser (wedi dod i ben ar 31 Awst 2021)
Aelod Rôl rheoli - The Pocket Testament League UK (sefydliad elusennol) (Band 2: Rhwng 5 a 20 awr yr wythnos)
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
DimDim
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Aelod Talwyd costau etholiad 2021 gan Gymdeithas Geidwadol Cymru a Cymdeithas Ceidwadwyr Gorllewin Clwyd.
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
Aelod a phriod Mae’r Aelod a'i briod yn gydberchnogion ar eiddo preswyl ym mae Cinmel.
Aelod a phriod Mae’r Aelod a'i briod yn gydberchnogion ar eiddo preswyl yng Nghaerdydd.
Aelod a phriod Mae’r Aelod a'i briod yn rhanberchnogion ar ddau eiddo yn Nhowyn.
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Aelod - Llys Prifysgol Bangor
Aelod Noddwr - Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain(BASW)
Aelod Cymrawd - Sefydliad Rheolaeth Siartredig
Aelod Aelod - Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Clocaenog
Aelod Aelod - Y Gynghrair Efengylaidd
Aelod Aelod - Festival Church
Aelod Aelod - Llys Prifysgol Glyndŵr
Aelod Cymrawd - Y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth
Aelod Aelod - Cymdeithas y Landlordiaid Preswyl
Aelod Aelod - Cymdeithas Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid Cymru
Aelod Cymrawd - Y Gymdeithas Frenhinol ar gyfer annog y Celfyddydau, Cynhyrchu a Llywodraethiant
Aelod Aelod - Cymdeithas Ddinesig Rhuthun a'r Cylch
Aelod Llywodraethwr - Ysgol St Brigid School, Dinbych (wedi dod i ben ym mis Gorffennaf 2021)
Member and Spouse Aelod Gydol Oes Anrhydeddus - Sŵ Mynydd Cymru
Aelod Cyfaill Srebrenica – Remembering Srebrenica Wales
Aelod Aelod Anrhydeddus - Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru
Aelod Aelod - Capel: Cymdeithas Treftadaeth Capeli Cymru

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Clwb Rotari Bae Colwyn
Clwb Criced Llandrillo-yn-Rhos
National Club, Llundain
Conservative Friends of the Commonwealth
Conservative Friends of Israel

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
Enw: Rebekah Millar Natur y swydd: Cynorthwyydd Ymchwil a Gweinyddwr (wedi dod i ben ar 31 Awst 2021)
Aelod o deulu: Darren Millar AS Dyddiad dechrau'r gyflogaeth: 5 Tachwedd 2007
Perthynas â'r AS: Gwraig Oriau gwaith ar y contract: 22.2 awr yr wythnos
Enw: Natasha Rowlands Natur y swydd: Gweithiwr achos
Aelod o deulu: Sam Rowlands AS Dyddiad dechrau'r gyflogaeth: 24 Mai 2021
Perthynas â'r AS: Gwraig Oriau gwaith ar y contract: 24 awr yr wythnos (o 1 Hydref 2022 ymlaen) (roedd yn 22.2 awr yr wythnos cyn hynny ers mis Mai 2021)