Cofrestr Buddiannau

Darren Millar AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
Aelod Sefydliad Evan Roberts - Elusen Cofrestredig (Band 1: Llai na 5 awr yr wythnos)
Aelod Assemblies of God Incorporated (Band 1:Llai na 5 awr yr wythnos) Swydd heb dâl.
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Aelod Gweinidog Trwyddedig - Assemblies of God Great Britain (Band 1: Llai na 5 awr yr wythnos)
Priod Priod yn gyflogedig gan Darren Millar AC fel gweinyddydd a gweithiwr achos rhan-amser
Priod Cyd-gysylltydd Rhianta, Care for the Family (Elusen)
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
Aelod Tocynnau i weld Lionel Richie gan Gyngor Bwrdeistref Conwy
Aelod Dolenni llawes gan Clogau
Aelod 2 docyn a lletygarwch ar gyfer gem rygbi Cymru yn erbyn Iwerddon ar 10 Mawrth 2017 gan fanc Nat West
Aelod 2 docyn a lletygarwch ar gyfer cyngerdd Paloma Faith gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Aelod 2 docyn a lletygarwch ar gyfer gem rygbi Cymru yn erbyn De Affrica ar 24 Tachwedd 2018 gan S4C
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Aelod Talodd Plaid Geidwadol Cymru am gostau etholiadol 2016
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
Aelod 29/10/16 - 10/11/16, Jerusalem, Ymweliad astudiaeth yr holocost. Talwyd gan Gyngor y Cristnogion ac Iddewon / Amgueddfa Holocost Yad Vashem
Aelod 30/01/17 - 03/02/17, Washington DC. Wedi bod yn y Brecwast Gweddi Cenedlaethol. Talwyd gan yr Evan Roberts Institute
Aelod 20/08/17 - 25/08/17. Israel. Dirprwyaeth wleidyddol ymchwiliol i Israel a'r Lan Orllewinol. Talwyd gan Gyfeillion Ceidwadol Israel.
Aelod 09/05/18 - 15/05/18. Kenya. Ymweliad i weld gwaith Just Earth, sy'n lliniaru tlodi ymysg teuluoedd. Talwyd gan elusen Just Earth.
Aelod 08/09/18 - 14/09/18. Dwyrain Canol. Ymwelodd â phrosiectau elusennol sy'n cefnogi lleiafrifoedd crefyddol. Talwyd gan Open Doors UK.
Aelod 24-28/02/19. Israel a'r Lan Orllewinol - Ymweliad i hyrwyddo treftadaeth a chanfod ffeithiau. Wedi'i dalu gan Sefydliad Evan Roberts. Mae'r Aelod yn Ymddiriedolwr i Sefydliad Evan Roberts.
Aelod 4-10/12/19. Israel - Mynd i gynhadledd Jerusalem Chairman's Conference 2019. Talwyd gan yr Israel Allies Foundation.
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
Aelod a'i briod Mae’r Aelod a'i briod yn gydberchnogion ar eiddo preswyl ym mae Cinmel
Aelod a'i briod Mae’r Aelod a'i briod yn gydberchnogion ar eiddo preswyl yng Nghaerdydd
Aelod a'i briod Mae’r Aelod a'i briod yn rhanberchnogion ar ddau eiddo yn Nhowyn
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Aelod - Capel (Cymdeithas Treftadaeth Capeli Cymru)
- Aelod - Cymdeithas Dinesig Rhuthun
- Aelod - Cymdeithas y Landlordiaid Preswyl
- Aelod - Llys Prifysgol Glyndŵr
- Mae ei deulu yn Aelodau o'r North Coast Church
- Cydymaith - Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli
- Cymrawd - Y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth
- Cymrawd - Y Gymdeithas Frenhinol ar gyfer annog y Celfyddydau, Cynhyrchu a Llywodraethiant
- Is-gadeirydd - Cymdeithas Chwarae Gogledd Cymru
- Noddwr - Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain Cymru
- Noddwr - Carnifal Abergele
- Noddwr- Welsh Crown Green Bowling Association
- Llywodraethwr - Ysgol St Brigid School, Dinbych
- Is-gadeirydd - Cymdeithas Epilepsi Prydain (Epilepsy Action)
- Aelod - Cymdeithas Lluoedd wrth Gefn a Chadetiaid Cymru
- Aelod - Llys Prifysgol Bangor
- Mae'r aelod a'i briod yn aelodau o'r Gynghrair Efengylaidd

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Aelod Anrhydeddus Clwb Rotari Bae Colwyn
Aelod Anrhydeddus Clwb Criced Llandrillo-yn-Rhos
Aelod - National Club, Llundain
Noddwr - Conservative Friends of the Commonwealth
Aelod Gydol Oes Anrhydeddus - Sŵ Mynydd Cymru

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r Aelod Cynulliad Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contra
Enw: Rebekah Millar Ym mha rhinwedd y caiff ei chyflogi: Gweinyddwr a Gweithiwr Achos
Aelod o deulu: Darren Millar AM Dyddiad y dechreuodd ei chyflogaeth: 5 Tachwedd 2007
Perthynas â'r AC: Wife Yr oriau y mae wedi’i gontractio i weithio: 22.2 awr yr wythnos
transparent

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu