Cofrestr Buddiannau

Mark Isherwood AS

Cofrestr o fuddiannau, a chofnod o aelodaeth o gymdeithasau ac aelodau o’r teulu a gyflogir

Cofrestr o fuddiannau ariannol a buddiannau eraill

1. Categori 1: Swyddi Cyfarwyddwr
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni a natur y busnes
DimDim
2. Categori 2: Cyflogaeth, Swydd, Proffesiwn, ayb Am Dâl
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni, natur y swydd a’r busnes
Priod Cyflogir gan Mark Isherwood AS fel Cynorthwy-ydd Etholaeth (5 awr yr wythnos)
3. Categori 3: Enwau’r cleientiaid
Cofnod ynghylch Enw’r cleient a natur busnes y cleient
DimDim
4. Categori 4: Rhoddion, lletygarwch, buddion materol neu fantais faterol
Cofnod ynghylch Disgrifiad o’r rhodd ac enw’r person neu’r sefydliad
DimDim
5. Categori 5: Tâl neu fuddion materol eraill
Cofnod ynghylch Taliad neu fudd a’r sefydliad perthnasol
DimDim
6. Categori 6: Nawdd Ariannol
Nawdd fel ymgeisydd neu Aelod, a’r swm Noddwr a natur y busnes os yw’n gwmni
Aelod Talwyd costau etholiad 2021 gan yr Aelod neu Blaid Geidwadol Cymru.
7. Categori 7: Ymweliadau Tramor
Cofnod ynghylch Dyddiad(au), cyrchfan, diben a phwy a dalodd y costau
DimDim
8. Categori 8: Tir ac Eiddo
Cofnod ynghylch Natur yr eiddo a’r maes cyffredinol
DimDim
9. Categori 9: Cyfranddaliadau
Cofnod ynghylch Enw’r cwmni neu’r corff, a natur y busnes
DimDim
10. Categori 10: Aelodaeth/Cadeiryddiaeth cyrff sy’n derbyn arian gan y Senedd
Cofnod ynghylch Enw’r sefydliad a’r swydd a ddelir
Aelod Is-lywydd Canolfan Adnoddau Anabledd Gogledd Cymru
Aelod Noddwr - Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain
Aelod Llysgennad - Geidiau Clwyd
Aelod Is-lywydd – North Wales Play
Aelod Is-noddwr - prosiect hwylio RORO
Aelod Aelod – Llys Prifysgol Glyndŵr
Aelod Aelod - Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru
Aelod Noddwr - Y Ganolfan Arwyddo-Golwg-Sain (cyn hynny Cymdeithas y Byddar Gogledd Cymru)
Aelod Llywydd - Networking for World Awareness of Multicultural Integration (NWAMI)
Aelod Is-lywydd - Clybiau Bechgyn a Merched i Gymru
Aelod Ymddiriedolwr – FNF Both Parents Matter Cymru
Aelod Noddwr – FDF Centre for Independent Living
Aelod Noddwr - Fforwm Polisi Cymru
Aelod Aelod - Buddies Autism Club
Aelod Cyngor ar Bopeth Conwy
Aelod Aelod Anrhydeddus - Cydmeithas Defnyddwyr Rheilffordd Wrecsam-Bidston
Aelod Aelod Anrhydeddus - Cymdeithas Milfeddygon Prydain
Aelod Llysgennad - Tîm Sgamiau Safonau Masnach Cenedlaethol
Aelod Tanysgrifwr - Sefydliad Bevan
Aelod Sefydliad Materion Cymreig
Aelod Aelod Anrhydeddus - Clwb Rotari Fflint a Threffynnon
Aelod Noddwr - Cymrodoriaeth Polio Prydain
Aelod Noddwyr - Cwmni Buddiannau Cymunedol Sefydliad Enbarr a'i brosiect tŵr cloc John Summers

Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau

11. Cofnod o Aelodaeth o Gymdeithasau
Enw’r clwb neu’r gymdeithas
Aelod - Clwb Busnes Gogledd Cymru
Aelod - Fforwm Treftadaeth Gogledd-ddwyrain Cymru
Aelod - Cynrychiolydd y Senedd - Rhwydwaith Seneddwyr y Gymanwlad ag Anableddau

Cofnod o gyflogaeth o aelodau’r teulu gyda chymorth arian y comisiwn

12. Cofnodi Cyflogaeth Aelodau’r Teulu
Enw’r cyflogai a’i berthynas â’r AS Swydd, dyddiadau’r gyflogaeth a’r oriau ar y contract
Enw: Hilary Isherwood Natur y swydd: Gweithiwr Achos Etholaethol
Aelod o deulu: Mark Isherwood AS Dyddiad dechrau'r gyflogaeth: 2 Mai 2003
Perthynas â'r AS: Gwraig Oriau gwaith ar y contract: 5 awr yr wythnos