Penderfyniadau

Dadl Fer - y Pedwerydd Cynulliad

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

22/10/2020 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.22

 

NDM5642 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cymru ar y blaen – gwerthuso Cylchffordd Cymru.


17/03/2016 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.55

NDM6008 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru):

Caerfyrddin 1966 a 2016: 50 mlynedd sydd wedi newid Cymru

Hanes datganoli ers 1966 a'r potensial i greu llywodraeth ddatganoledig yn y dyfodol a fydd yn darparu gwasanaethau ardderchog.


10/03/2016 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.19

NDM5987 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Cadw llywodraeth leol yn lleol - yr achos dros ddiogelu Sir Benfro rhag cynlluniau uno Llywodraeth Cymru.


03/03/2016 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.30

NDM5982 Jenny Rathbone (Canol Caerdydd)

Bwyd da i bawb: cyflawni'r nod arlwyo 'Bwyd am Oes' yn ysgolion Cymru.


25/02/2016 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 16.38

NDM5975 Russell George (Sir Drefaldwyn)

Darparu ar gyfer canolbarth Cymru - pam fod angen signal ffonau symudol cyffredinol i drawsnewid economi canolbarth Cymru.


11/02/2016 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.08

NDM5953 Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed)

Pwysigrwydd ysgolion gwledig: Y modd y mae ysgolion yn enaid cymunedau gwledig.


04/02/2016 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.56

NDM5944 Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru)

Cartref pêl-droed: y ddadl o blaid sefydlu amgueddfa genedlaethol bêl-droed yn Wrecsam.


28/01/2016 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.11

NDM5936 Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro)

Ffordd newydd ar gyfer gorllewin Cymru.

Yr angen am fwy o gefnogaeth ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng ngorllewin Cymru a mwy o fuddsoddiad ynddynt.


21/01/2016 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.14

NDM5924 Lynne Neagle (Torfaen)

Strategaeth genedlaethol ar ddementia i Gymru - ymateb i her iechyd ein hamser.

 


14/01/2016 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 19.11

NDM5917 William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cenedl sy'n cynnig lloches? Y rôl y gall Cymru ei chwarae yn yr argyfwng ffoaduriaid.

 


10/12/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.50

NDM5907 William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cynllun dychwelyd blaendal ar gyfer cynwysyddion diodydd: mae'n amser i ystyried y syniad hwn unwaith eto.

 


03/12/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.06

NDM5897 Christine Chapman (Cwm Cynon)

Gwastraffu ein talent? Menywod a'r economi yng Nghymru.


26/11/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.45

NDM5887 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Pentecostiaeth yng Nghymru: Pam ddylai Cymru wneud mwy i ddathlu ei threftadaeth gyfoethog Pentecostaidd.


19/11/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.56

NDM5876 Julie Morgan (Gogledd Caerdydd):

Y frwydr yn erbyn gwastraff bwyd: rhoi'r gorau i wastraffu bwyd da yng Nghymru

 


12/11/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.49

Dadl Fer - Altaf Hussain (Gorllewin De Cymru)

Heintiau sy'n cael eu dal mewn ysbytai: yr heriau a'r atebion


05/11/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.41

NDM5863 Jenny Rathbone (Canol Caerdydd)
Cartrefi'r 21ain Ganrif: yr achos dros dai di-garbon yn awr


22/10/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.14

NDM5853 Lynne Neagle (Torfaen)

Mynd i'r afael â digartrefedd ymhlith pobl ifanc - rhoi terfyn ar ddefnyddio llety gwely a brecwast ar gyfer pobl ifanc 16 a 17 oed yng Nghymru.


15/10/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.42

 

NDM5844 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

 

Diogelu cleifion yn Sir Benfro - pam mae angen gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Llwynhelyg.

 


08/10/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.44

NDM5837 Mike Hedges (Dwyrain Abertawe)

 

Dyfodol adeiladau capeli yng Nghymru


01/10/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.06

 

NDM5829 Mark Isherwood (Gogledd Cymru): Gofal lliniarol yng Nghymru: edrych y tu hwnt i 2016.


24/09/2015 - Dadl Fer - Tynnwyd yn ôl

NDM5824 Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru) Gwneud yn iawn am anghyfiawnder hanesyddol: achos Linda Lewis


17/09/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.50

NDM5819 Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Ffracio: Gweithredu moratoriwm ar gyfer Cymru

 


16/07/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.16

 

NDM5816 Mike Hedges (Dwyrain Abertawe)

 

Atal sgamiau yng Nghymru: camau y gellir eu cymryd i atal pobl rhag bod yn destun sgamiau.


09/07/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 16.35

NDM5811 Mark Isherwood (Gogledd Cymru)

 

Y rhwystrau i gyflogaeth sy'n wynebu pobl sydd â nam ar y clyw yng Nghymru.


08/07/2015 - Short Debate - postponed from 24 June

Dechreuodd yr eitem am 18.21

NDM5793 William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Hofrennydd heddlu Dyfed-Powys: pam mae'r X99 yn darparu cefnogaeth hanfodol i ddiogelwch y cyhoedd yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru.


02/07/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.17

NDM5794 Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru)

 

Y bygythiad o radicaleiddio Islamaidd: Sut y gallwn fynd i'r afael ag eithafiaeth drwy gydweithio.


25/06/2015 - Short Debate - Postponed

NDM5793 William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

 

Hofrennydd heddlu Dyfed-Powys: pam mae'r X99 yn darparu cefnogaeth hanfodol i ddiogelwch y cyhoedd yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru.


18/06/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.59

 

NDM5783 Nick Ramsay (Mynwy)

 

Clefydau'r croen: Blaenoriaethu anghenion pobl yng Nghymru sydd â chlefydau sy'n effeithio ar y croen.

 


11/06/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.34

NDM5782 Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Gastroenteroleg - gwella ymwybyddiaeth a thriniaeth yng Nghymru


04/06/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.58

 

NDM5771 Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn):

 

Môn Mam Cymru: ychwanegu gwerth at y diwydiant bwyd

 


01/06/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.24

 

NDM5758 Suzy Davies (Gorllewin De Cymru)

 

Addysg heblaw yn yr ysgol

 


21/05/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 16.50

 

NDM5766 Keith Davies (Llanelli)

 

Ysgogi'r economi yng ngorllewin Cymru.

 

Defnyddio'r ysgogiadau sydd ar gael i Lywodraeth Cymru i hybu twf.


07/05/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.41

NDM5749 Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru)

Wynebu her tlodi tanwydd


23/04/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.19

 

NDM3740 Russell George (Sir Drefaldwyn)

 

Gofal Iechyd yng nghanolbarth Cymru

Yr heriau sydd ynghlwm â darparu gofal iechyd yng nghefn gwlad canolbarth Cymru mewn cyd-destun trawsffiniol a materion sy'n ymwneud ag Astudiaeth Gofal Iechyd Canolbarth Cymru.

 


23/04/2015 - Short Debate - Withdrawn

NDM5726 Leanne Wood (Canol De Cymru)

 

Darparu difidend datganoli ar gyfer Cymru gyfan

 

Manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd sy'n deillio o ddatganoli i wneud yn siŵr bod yr holl wlad yn elwa arnynt.

 


26/03/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.46

 

NDM5734 Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cadw lonydd gwyrdd yn wyrdd: gweithio i annog pobl i beidio â gyrru oddi ar y ffordd yng ngogledd Cymru

 

Bydd y ddadl hon yn ymdrin â'r effaith y mae'r weithgaredd hamdden newydd a phoblogaidd o yrru ar lonydd gwyrdd yn ei chael ar gefn gwlad gogledd Cymru.

 


19/03/2015 - Short Debate - Postponed


12/03/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.29

NDM5714 Russell George (Sir Drefaldwyn)

Gweithgareddau'r Grid Cenedlaethol yng nghanolbarth Cymru.

Atal Sir Drefaldwyn rhag cael ei diwydiannu a'i dinistrio.


05/03/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.43

NDM5708 Mike Hedges (Dwyrain Abertawe):

 

Cyfeillio - atal unigrwydd

 

Defnyddio cyfeillio i atal pobl rhag bod yn unig ac yn ynysig.

 


26/02/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.51

 

NDM5703 Andrew RT Davies (Canol De Cymru)

 

Adnabod eich prostad!

 

Canser y prostad yng Nghymru - yr afiechyd cudd.


12/02/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.54

 

NDM5688 Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru)

 

Ail-agor Twnnel y Rhondda

 

Mae cynigion i ail-agor y twnnel rheilffordd segur rhwng Blaengwynfi a Blaencwm yn rhoi cyfle mawr ar gyfer adfywio a arweinir gan bobl yn y Cymoedd ac mae hwn yn fan cychwyn ar gyfer gwelliannau ehangach wedi'u harwain gan y cymunedau hynny.


05/02/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.01

 

NDM5685 Peter Black (Gorllewin De Cymru)

 

Cynlluniau pensiynau diffoddwyr tân: sicrhau chwarae teg

 

Sicrhau nad yw cyn-ddiffoddwyr tân ar eu colled o ganlyniad i'r cynllun pensiwn diffoddwyr tân newydd.


29/01/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.55

 

NDM5679 Mark Isherwood (Gogledd Cymru)

 

Cefnogi sefydlu Rhwydwaith Cydgynhyrchu i Gymru

 

Adeiladu ar ein traddodiadau gorau o gydweithredu a chymuned, i drawsnewid Cymru yn gymdeithas sy'n rhoi egwyddorion cydgynhyrchu yn ganolog i'w gwasanaethau cyhoeddus, ei chymunedau a bywydau ei dinasyddion.


22/01/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.19

 

NDM5669 Antoinette Sandbach (Gogledd Cymru)

 

Dangos y faner goch i Gylchffordd Cymru – amlinellu'r pryderon am brosiect Cylchffordd Cymru.


15/01/2015 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.33

 


11/12/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.05

 

NDM5647 William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

 

Sicrhau dyfodol ffermio yng Nghymru

 

Yr hyn y gall Cymru ei ddysgu wrth ei phartneriaid yn yr UE i sicrhau bod y genhedlaeth nesaf o ffermwyr yn gallu cael mynediad i dir, adeiladu eu busnesau a manteisio'n llawn ar gronfeydd datblygu Ewropeaidd.

 

 


27/11/2014 - Short Debate - Postponed from 19 November 2014

Dechreuodd yr eitem am 18.07

 

NDM5629 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

 

Pobl hŷn a gwaith: cydnabod cyfraniad pobl hŷn yn y gweithlu ledled Cymru.


27/11/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.47

 

NDM5635 Nick Ramsay (Mynwy)

 

Cŵn Tywys Cymru: rhyddid i symud i bobl ddall a rhannol ddall yng Nghymru.

 

I godi ymwybyddiaeth ynghylch gwasanaethau Cŵn Tywys Cymru yng Nghymru a cheisio barn Llywodraeth Cymru ynghylch beth arall y gellir ei wneud i gefnogi pobl sydd wedi colli eu golwg.


20/11/2014 - Short Debate - Postponed


06/11/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.24.

 

NDM5612 Mike Hedges (Dwyrain Abertawe)

 

Gwella bywydau pobl hŷn

 

Pum ffordd syml a rhad o wella bywydau pobl hŷn.


23/10/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.36

 

NDM5607 Lynne Neagle (Torfaen)

 

Ffrindiau Dementia - Gweithio tuag at gymunedau sy'n ystyriol o ddementia ledled Cymru

 

 


22/10/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.39

 

NDM5602 Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Anodd ei stumogi: clefyd seilag a'r angen i wella'r ddarpariaeth o fwyd heb glwten yng Nghymru.

 

Bwriad y ddadl hon yw cynyddu ymwybyddiaeth o glefyd seilag a'i ddiagnosis yng Nghymru yn ogystal â'r diffyg bwyd heb glwten mewn ysgolion, ysbytai a chartrefi gofal.


09/10/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.24

 

NDM5594 Keith Davies (Llanelli)

 

Adfywio Trefol 2.0 - Creu cymunedau trefol a chanol trefi cynaliadwy.


02/10/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.25

 

NDM5586 Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru)

 

Cyfranogiad etholwyr a sut y gallwn gael pethau'n iawn mewn perthynas â democratiaeth.

 

Yn dilyn y refferendwm yn yr Alban, sut y gall y Cynulliad Cenedlaethol gynyddu nifer yr etholwyr sy'n cyfranogi, ac a oes angen edrych ar ffyrdd newydd o gael pobl i bleidleisio?


25/09/2014 - Dadl Fer

 

Dechreuodd yr eitem am 17.59


18/09/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17:47

NDM5564 Suzy Davies (Gorllewin De Cymru)

Gohebiaeth ar bapur: hawl y defnyddiwr i ddewis


17/07/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.25

 

NDM5559 Eluned Parrott (Canol De Cymru): Chwarae teg? Amser i ymgynghori ar daliadau comisiwn tecach wrth werthu cartrefi mewn parciau.

 

Bydd y ddadl yn canolbwyntio ar y taliadau comisiwn sy’n daladwy i berchnogion safleoedd pan fo perchnogion cartrefi mewn parciau yn gwerthu eu heiddo.


10/07/2014 - Dadl Fer - gohiriwyd o 18 Mehefin 2014

Dechreuodd yr eitem am 18.11

 

NDM5528 Nick Ramsay (Mynwy)

 

Llais - Siarad ar ran pobl sy'n byw gyda Chlefyd Niwronau Motor yng Nghymru.


10/07/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.53

 

NDM5553 Suzy Davies (Gorllewin De Cymru)

 

Y daith at ddysg: y ddarpariaeth o drafnidiaeth i ysgolion a cholegau yng Nghymru


03/07/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.03

 

NDM5543 Peter Black (Gorllewin De Cymru)

 

Gweinyddu cynllun y bathodyn glas gan gynghorau lleol a Llywodraeth Cymru.

 


26/06/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.57

 

NDM5532 Andrew RT Davies (Canol De Cymru)

 

UEFA 2020 – Caerdydd, y ddinas berffaith i gynnal y bencampwriaeth

 

Mae cais Caerdydd i gynnal gemau allweddol ym Mhencampwriaethau Ewrop UEFA yn 2020 yn gyfle i atgyfnerthu lle Cymru ar lwyfan chwaraeon y byd.


19/06/2014 - Short Debate - Postponed

NDM5528 Nick Ramsay (Mynwy)

 

Llais - Siarad ar ran pobl sy'n byw gyda Chlefyd Niwronau Motor yng Nghymru.

 


12/06/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.15

 

NDM5523 Julie Morgan (Gogledd Caerdydd)

 

Datganoli: Ysgogwr Arloesedd

 

Sut y mae datganoli wedi rhoi'r cyfle i ddatblygu mesurau arloesol yng Nghymru a sut y mae elfennau arloesol o'r fath wedi dylanwadu ar weddill y DU.


05/06/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.32

 

NDM5517 Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru)

 

Atebolrwydd rheolwyr GIG Cymru

 

Archwilio rôl a chyfrifoldeb byrddau a swyddogion y GIG o ran cyflenwi gofal diogel ac effeithiol yng Nghymru.


22/05/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.49

 

NDM5513 Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Sgrinio ar gyfer Dyslecsia yng Nghymru

 

Pwysigrwydd sgrinio amserol a digonol ar gyfer dyslecsia yng Nghymru, yn enwedig o ran technegau a ddatblygwyd yn ddiweddar ar gyfer sgrinio plant ysgol gynradd sy'n cael eu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

 


15/05/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.30

 

NDM5503 William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

 

Parciau Cenedlaethol Cymru: Dychwelyd i'w gwreiddiau i gynllunio ar gyfer dyfodol cryfach

 

Bydd ailystyried y cymhelliant ar gyfer dynodi tri Pharc Cenedlaethol Cymru yn ein galluogi i asesu eu perthnasedd i Gymru yn yr unfed ganrif ar hugain. Bydd cydbwyso'r buddiant lleol a'r arwyddocâd cenedlaethol yn hanfodol i'w dyfodol.


08/05/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.10

 

NDM5496 Mike Hedges (Dwyrain Abertawe): Cost bod yn dlawd

 

Sut y mae benthycwyr llog uchel a darparwyr eraill yn gwneud i bobl dlawd dalu mwy.


01/05/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.46

 

NDM5488 Christine Chapman (Cwm Cynon)

 

200,000 o blant tawel?

 

Ystyried anghenion plant sy’n dioddef gan fod eu rhieni wedi’u carcharu.


03/04/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.52

NDM5483 Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Aros ar y Cledrau: Cynnal Cysylltiadau Rheilffyrdd ar gyfer Gogledd Cymru

 

Pwysigrwydd cysylltiadau rheilffyrdd rhwng Gogledd Cymru a'r ganolfan HS2 yn Crewe, ynghyd â'r potensial am wella'r capasiti o Wrecsam ac Arfordir Gogledd Cymru i Lerpwl a Manceinion.


27/03/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.12

 

NDM5476 Julie James (Gorllewin Abertawe)

 

Denu Merched i Wyddoniaeth – yr achos dros fanteisio i'r eithaf ar botensial gwyddoniaeth yng Nghymru

 


20/03/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.53

 

NDM5466 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

 

Achub ein Gwasanaethau – Ymgyrch pobl Sir Benfro i gadw gwasanaethau yn ysbyty Llwynhelyg.


12/03/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.50

 

NDM5447 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

 

Adeiladwch hi ac mi ddôn nhw?

 

Yr achos dros reilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth.


05/03/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.50

 

NDM5445 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Llong Ganoloesol Casnewydd – Wedi'i suddo ym 1469 ac yn 2014?

 

Cynyddu ymwybyddiaeth ac arwyddocâd hanesyddol unigryw'r llong hon i sicrhau ei chadwraeth a'i harddangos yng Nghasnewydd


19/02/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.54

 

NDM5431 Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru)

 

Agor y Porth i Gymru

 

Sut i adfywio economi de-ddwyrain Cymru.


12/02/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 16.52

NDM5419 Peter Black (Gorllewin De Cymru)

Rheoli diwygio lles

 

Sut y mae cynghorau lleol yn defnyddio taliadau tai yn ôl disgresiwn i liniaru effaith newidiadau i fudd-dal tai.


06/02/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.15

 

NDM5388 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

 

Pobl hyn, twyll a throseddau ar garreg y drws


30/01/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.50

 

NDM5413 Eluned Parrott (Canol De Cymru)

 

Cyflogaeth i Raddedigion - Atal y Draen Dawn i Loegr

 

Creu swyddi a chyfleoedd yng Nghymru i'r graddedigion gorau a mwyaf deallus o Brifysgolion Cymru


23/01/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.49

 

NDM5406 Leanne Wood (Canol De Cymru):

 

Y dechrau gorau mewn bywyd: Dyhead gwirioneddol i bawb?

 

Yr angen i sicrhau cyfle cyfartal i deuluoedd difreintiedig fanteisio ar ddarpariaeth gofal plant Dechrau'n Deg cyfrwng Cymraeg.


16/01/2014 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.08

NDM5391 Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru): Pam mae undebaeth lafur yn dal yn bwysig yng Nghymru

 

Archwilio sut y mae undebau llafur wedi esblygu yng Nghymru wrth iddynt barhau i gynrychioli buddiannau a phryderon eu haelodau, yn enwedig yn yr hinsawdd o gyni sydd ohoni.

 


12/12/2013 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.02

NDM5384 Julie Morgan (Gogledd Caerdydd): E-sigaréts: Faint o reoleiddio sydd ei angen arnom?


05/12/2013 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.55

NDM5378 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Yr “hun-lun” cenedlaethol: pam mae geiriadur cenedlaethol Cymraeg yn helpu i ddiffinio’r genedl


28/11/2013 - Short Debate - Re-scheduled from 25 September

Dechreuodd yr eitem am 17.54

NDM5305 Julie James (Gorllewin Abertawe): Manteision Canmlwyddiant Dylan Thomas i Gymru

 


28/11/2013 - Dadl Fer

Ni chyflwynwyd testun.

 


21/11/2013 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.18

NDM5360 Keith Davies (Llanelli): Rheoleiddio gorfodol gan y wladwriaeth ar gyfer y diwydiant trin gwallt yng Nghymru: pryder iechyd cyhoeddus ehangach.


14/11/2013 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.53

NDM5352 Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed): Anghyfleusterau Cyhoeddus - Pam y mae Toiledau Cyhoeddus yn bwysig


07/11/2013 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.26

NDM5347 Rebecca Evans (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Diogelwch Plant Ar-lein

Datblygu gwybodaeth a chadernid drwy addysg.


24/10/2013 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.08

NDM5338 Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Bae Abertawe Dinas Diwylliantcyfle creadigol i'r economi.

Cais Rhanbarth Bae Abertawe ar gyfer Dinas Diwylliant y DU 2017 a'r manteision i economi Cymru yn sgîl cais llwyddiannus.


17/10/2013 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.35

NDM5330 Paul Davies (Preseli Sir Benfro): Awtistiaeth: Yr angen am ddiagnosis amserol yng Nghymru


10/10/2013 - Short Debate - Re-scheduled from 2 October 2013

Dechreuodd yr eitem am 17.49

NDM5322 Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Gwasanaethau Bws Gwledig yng NghymruAr y Ffordd i Nunlle


10/10/2013 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.31

NDM5320 Eluned Parrott (Canol De Cymru): Dewisiadau Cadarnhaolrhoi'r sgiliau a'r profiad i bobl ifanc ddatblygu gyrfa.


11/07/2013 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.50

NDM5291 Peter Black (Gorllewin De Cymru): Buddsoddi yn ein dyfodol

Rôl bwysig Undebau Credyd i greu cymunedau cynaliadwy.


04/07/2013 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 16.58

NDM5281 Nick Ramsay (Mynwy): Y Llinyn o Undod: Cynorthwyo Dioddefwyr Strôc yng Nghymru

Tynnu sylw at bwysigrwydd cydweithio i oresgyn strôc drwy amrywiaeth o therapïau a thriniaethau.


27/06/2013 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.30

NDM5273 Jenny Rathbone (Canol Caerdydd): Y Fagl i Rieni: Mae gofal plant rhy ddrud yn atal teuluoedd rhag gweithio


20/06/2013 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.50

NDM5267 Bethan Jenkins (Gorllewin De Cymru): A yw'r Parth Clustogi glo brig yn addas at y diben?

Dadl sy'n trafod y problemau sydd wedi codi ers i'r parth clustogi gael ei gyflwyno yn MTAN2 yn 2009, gan drafod a ydyw mewn gwirionedd wedi cyflawni diogelwch i gymunedau sy'n byw gyda chloddio glo brig.


13/06/2013 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.00

NDM5266 Leanne Wood (Canol De Cymru): GIG sy'n addas i bawbtuag at ddewis arall yn lle canoli.


12/06/2013 - Short Debate - postponed from 8 May 2013

Dechreuodd yr eitem am 16.44

NDM5234 Antoinette Sandbach (Gogledd Cymru) Gwybod am y Gwenyn: Rôl gwyddoniaeth o ran gwarchod iechyd gwenyn fel peillwyr.


06/06/2013 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.01

NDM5255 Russell George (Sir Drefaldwyn): A yw'r ateb wir yn chwythu yn y gwynt?  Y cymysgedd o ynni adnewyddadwy a'r galw cynyddol am ynni dwr.

Dadl sy'n cwestiynu a oes gan Lywodraeth Cymru y strategaeth ynni adnewyddadwy gywir o ran rhoi gormod o bwyslais ar gynhyrchu ynni drwy wynt ar y tir.


23/05/2013 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.17

NDM5244 Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): Pa mor Ddiogel yw Diogel?: Goblygiadau i'r Mesur Teithio gan Ddysgwyr o ystyried y Bil Teithio Llesol

Dadl i drafod beth yw taith gerdded neu feicio ddiogel i'r ysgol.


16/05/2013 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.52

NDM5238 Mark Isherwood (Gogledd Cymru): Niwroffisiotherapi yng Nghymru

Dadl ar ddarparu ffisiotherapi i bobl sy'n byw gyda chyflyrau niwrolegol.


09/05/2013 - Dadl Fer

NDM5234 Antoinette Sandbach (Gogledd Cymru): Gwybod am y Gwenyn

Rôl gwyddoniaeth o ran gwarchod iechyd gwenyn fel peillwyr.


02/05/2013 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.52

NDM5215 Paul Davies (Preseli Sir Benfro):

Adeiladu Rhwydwaith Ffyrdd Gwledig ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain: Yr achos dros wneud gwaith deuoli ar yr A40 yn Sir Benfro


25/04/2013 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.59

NDM5210 Eluned Parrott (Canol De Cymru):

Cefnu ar ein Brodyr - Asesu cefnogaeth i Anhwylder Straen Wedi Trawma yng Nghymru.

Dadl am Bersonél Arfog ac Argyfwng yng Nghymru sy'n dioddef o Anhwylder Straen Wedi Trawma a'r ffyrdd y gall Cymru, Llywodraeth Cymru a'r Sector Gwirfoddol helpu.


24/04/2013 - Short Debate - postponed from 20 March 2013

Dechreuodd yr eitem am 18.24

NDM5208 Ken Skates (De Clwyd): Y tu hwnt i Fae Caerdydd – Rôl newidiol cyfryngau lleol a rhanbarthol ledled Cymru.


18/04/2013 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.17

NDM5203 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru):

‘Why not Dilnot?’ Talu am ofal cymdeithasol i’r henoed yng Nghymru.


14/03/2013 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.17

NDM5183 Paul Davies (Preseli Sir Benfro):

Cynlluniau Bwrdd Iechyd Hywel Dda ar gyfer Sir Benfrogwasanaethau diogel a chynaliadwy?


07/03/2013 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.42

NDM5175 William Powell (Canolbarth a Gorllewin Cymru):

 

Cefnogi’r economi wledig.

 

Mae’r ddadl yn ymwneud â datblygu rhwydwaith bancio gwledig.


28/02/2013 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.39

NDM5173 Llyr Huws Gruffydd (Gogledd Cymru):

Sgan mewn prydSgan MRI o’r fron ar gyfer merched ifanc risg uchel


21/02/2013 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.38

NDM5168 Lynne Neagle (Tor-faen):

Lleddfu’r Ergyd

Lliniaru Effaith y Dreth Ystafelloedd Gwely yng Nghymru


07/02/2013 - Short Debate - postponed from 23 January

Dechreuodd yr eitem am 17.43

NDM5145 Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed):

 

Arbennig, Unigryw ac mewn Argyfwng - Y bygythiadau i ddiwydiant Cig Oen Cymru a’r angen i weithredu


07/02/2013 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.22

NDM5160 Nick Ramsay (Mynwy):

 

Cyfrifiadura Perfformiad UchelPweru arloesedd er lles economi Cymru

 


31/01/2013 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.04

NDM5158 Leanne Wood (Canol De Cymru):

 

Cymunedau Cymraeg – y dyfodol

 

Sicrhau parhad yr iaith Gymraeg.


24/01/2013 - Dadl Fer

NDM5145 Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed):

 

Arbennig, Unigryw ac mewn Argyfwng

 

Y bygythiadau i ddiwydiant Cig Oen Cymru a’r angen i weithredu.

 

Cafodd y Ddadl Fer ei gohirio yn gynharach yn nhrafodion y dydd.


17/01/2013 - Short Debate - postponed from 5 December

Dechreuodd yr eitem am 18.23

 

NDM5113 Ken Skates (De Clwyd):

 

Y Dirwasgiad MaetholEffaith cynnydd mewn prisiau bwyd a gostyngiad mewn cyllidebau ar iechyd maethol Cymru


17/01/2013 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.59

 

NDM5135 Antoinette Sandbach (Gogledd Cymru):

 

Pwysigrwydd cynnal gofal newyddenedigol lefel 3 yng Ngogledd Cymru

 

Dadl yn tynnu sylw at y bygythiad i wasanaethau gofal newyddenedigol lefel 3 i rieni yng Ngogledd Cymru, a’r effaith bosibl ar deuluoedd a phlant yng Ngogledd Cymru.


10/01/2013 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.47

 

NDM5128 Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru):

 

Sut y mae mynd â Busnes Cymru yn Rhyngwladol

 

Yr angen am Gyngor Menter i Gymru.


09/01/2013 - Short Debate - postponed from 21 November 2012

Dechreuodd yr eitem am 17.43

 

NDM5100 Andrew RT Davies (Canol De Cymru):

 

A yw Cynlluniau Datblygu Lleol yn addas i’r diben?

 

Mae angen diwygio'r system yn ei hanfod os yw am sicrhau canllawiau tymor hir effeithiol ar gyfer cynllunio a datblygu yng Nghymru.  

 

 


06/12/2012 - Dadl Fer

NDM5113 Ken Skates (De Clwyd):

 

Y Dirwasgiad MaetholEffaith cynnydd mewn prisiau bwyd a gostyngiad mewn cyllidebau ar iechyd maethol Cymru


29/11/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.22

 

NDM5103 Vaughan Gething (De Caerdydd a Phenarth):

 

Rail Cymru – Rheilffordd y Bobl i Gymru

 

Yr achos o blaid math newydd o gwmni rheilffordd, y byddai ei brif ymrwymiad i bobl Cymru a’r gororau, nid i grŵp o gyfranddalwyr.


28/11/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17:01

NDM5083 Nick Ramsay (Mynwy): 

Asbestos mewn ysgolion: Datgelu’r wybodaeth yn hytrach nag atal hawl rhieni i gael gwybod amdani.


22/11/2012 - Dadl Fer

NDM5100 Andrew RT Davies (Canol De Caerdydd):

 

A yw Cynlluniau Datblygu Lleol yn addas i’r diben?

 

Mae angen diwygio'r system yn ei hanfod os yw am sicrhau canllawiau tymor hir effeithiol ar gyfer cynllunio a datblygu yng Nghymru.  

Cafodd y Ddadl Fer ei gohirio gan gynnig gweithdrefnol yn gynharach yn nhrafodion y dydd.

 


21/11/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.13

NDM5075 Lynne Neagle (Tor-faen): Y Storm Berffaith

Asesu effaith gronnol diwygio lles mewn cysylltiad â thai yng Nghymru.


15/11/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.58

 

 

NDM5093 Mark Drakeford (Gorllewin Caerdydd):

 

Bondiau Effaith Gymdeithasol a Phlant sy’n Derbyn Gofal yng Nghymru

 

Archwilio ffordd newydd o ddarparu gwasanaethau sy’n gallu lleihau nifer y plant a dderbynnir i ofal awdurdodau lleol yng Nghymru.

 


25/10/2012 - Dadl Fer

NDM5075 Lynne Neagle (Tor-faen):

 

Y Storm Berffaith

Cafodd y Ddadl Fer ei gohirio gan gynnig gweithdrefnol yn gynharach yn nhrafodion y dydd.


18/10/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18:07

 

NDM5067 Jenny Rathbone (Canol Caerdydd)

 

Gwella Gofal Dementia – datblygu gwasanaethau di-dor

 

Mae’r cynnydd yn nifer yr achosion o ddementia yn golygu ei bod yn hollbwysig ailfeddwl am wasanaethau yn ogystal ag agweddau. Gall gwneud diagnosis ac asesiadau yn gynharach gadw pobl allan o’r ysbyty ac mae hynny’n eu galluogi i lunio’r trefniadau ar gyfer eu gofal hirdymor. Mae ar bobl angen gwasanaethau amlddisgyblaethol, hyblyg a chosteffeithiol i’w cefnogi wrth i’w hanghenion newid.


11/10/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17:30

NDM5056 Mick Antoniw (Pontypridd)

 

Yr achos dros gadw’r Bwrdd Cyflogau Amaethyddol yng Nghymru.

 

Mae Llywodraeth y DU wedi cynnig diddymu’r Bwrdd Cyflogau Amaethyddol. Bydd hyn yn cael effaith niweidiol ar amaethyddiaeth yng Nghymru ac yn cyfrannu at dlodi yng nghefn gwlad. Dylem gadw’r Bwrdd Cyflogau Amaethyddol yng Nghymru.


04/10/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18:06

 

NDM5052 Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed):

 

Cefnogi buddsoddiad yn Ysbyty Coffa Rhyfel Sirol Llandrindod

 

Cefnogi cynlluniau Bwrdd Iechyd Lleol Powys i fuddsoddi yn Ysbyty Coffa Rhyfel Sirol Llandrindod.

 


27/09/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17:10

 

NDM5051 Rebecca Evans (Canolbarth a Gorllewin Cymru):

 

Lles anifeiliaid adeg eu lladd

 

Archwilio cyfleoedd i hybu arfer da a safonau uchel o les anifeiliaid adeg eu lladd.


19/07/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.06


NDM5044 Aled Roberts (Gogledd Cymru): Dyslecsia ac Ysgolion: Cydweithio i Wneud Gwahaniaeth.

 

Mae angen cefnogaeth ar holl ddisgyblion Cymru i ddatblygu eu sgiliau llythrennedd, ac mae’n hanfodol bod pobl ifanc sydd â dyslecsia yn gallu cael yr asesiadau, yr ymyriadau a’r cymorth ychwanegol priodol y bydd eu hangen arnynt yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol. Mae’r ffordd y mae athrawon yn defnyddio eu sgiliau, eu dulliau a’u cymwyseddau gyda phobl ifanc sydd â dyslecsia yn hollbwysig a gall wneud byd o wahaniaeth i gyfleoedd bywyd plentyn.

 


12/07/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.09

 

NDM5034 Paul Davies (Preseli Sir Benfro): Anrhydeddu ein HarwyrGwarchod Cofebau Rhyfel yng Nghymru


11/07/2012 - Short Debate postponed from 27 June 2012

Dechreuodd yr eitem am 17.32

 

NDM5024 Leanne Wood (Canol De Cymru): Arafu’r traffig i sicrhau diogelwch ein plant ysgol

 


05/07/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.15

 

NDM5029 Rebecca Evans (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Clefydau Anghyffredin

 

Archwilio’r cyfleoedd i roi sylw i’r problemau cyffredin a wynebir gan bobl gyda chlefydau anghyffredin.

 


21/06/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.31.

 

NDM5017 Lynne Neagle (Tor-faen):

 

Effaith diwygio lles ar iechyd meddwl a lles yng Nghymru.

 


14/06/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17:27.

 

NDM5004 Sandy Mewies (Delyn): Treftadaethein gorffennol a’n dyfodol

 

Sicrhau bod cymunedau lleol yng Nghymru yn gallu chwarae rhan yn y gwaith o ddiogelu eu treftadaeth nawr ac yn y dyfodol.


31/05/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18:03

 

NDM4999 Keith Davies (Llanelli)

 

Blaenoriaeth i Blismona

 

Trafod dyfodol Plismona yng Nghymru.


24/05/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17:39.

 

NDM4993 Mick Antoniw (Pontypridd)

 

Plant sy’n Ceisio Lloches a sut y cânt eu hamddiffyn yng Nghymru

 

Mae Llywodraeth y DU yn llesteirio gallu Llywodraeth Cymru o ran plant sy’n ceisio lloches yng Nghymru. Mae diogelu plant yn fater sydd wedi’i ddatganoli, ond mae’r graddau y mae Llywodraeth y DU wedi dehongli ei chymhwysedd a gadwyd ar fewnfudo, sef trin unrhyw fater sy’n ymwneud â cheiswyr lloches, plant sy'n ceisio lloches a ffoaduriaid fel mater a gadwyd yn ôl, yn cynnwys y meysydd hynny sy’n gymwyseddau a ddatganolwyd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru wedi mynd yn groes, mewn sawl achos, i amcanion Llywodraeth Cymru ar gyfer dinasyddion Cymru: o ran hawliau plant, cydraddoldeb a gweithio tuag at gymdeithas deg a chynhwysol.

 


23/05/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17:25

NDM4889 Vaughan Gething (De Caerdydd a Phenarth):

Cyfranogaeth a grymuso yn nyfodol Gwasanaethau Gofal yng NghymruMentrau Cydweithredol, Cwmnïau Cydfuddiannol a thaliadau uniongyrchol.

I drafod profiadau o ran taliadau uniongyrchol yn ogystal â modelau cydfuddiannol a chydweithredol ar gyfer gwasanaethau gofal yn dilyn adroddiad Scope “Unigoliaeth neu Gyfunoliaeth ym Maes Gofal: A all taliadau uniongyrchol helpu i greu cymunedau cryfach?”


17/05/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17:37.

 

NDM4987 Andrew RT Davies (Canol De Cymru): Tîm Prydain Fawr: Cyfle Euraid.

 

Â’r Gemau Olympaidd yn cael eu cynnal ar yr ynysoedd hyn dros yr haf, mae’r ddadl fer hon yn ceisio cyflwyno’r ddadl chwaraeon, economaidd a diwylliannol o blaid caniatáu i bêl-droedwyr o Gymru gael bod yn rhan o Garfan Bêl-droed Tîm Prydain Fawr am y tro hwn yn unig.

 


03/05/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17:37.

 

NDM4968 Mark Isherwood (Gogledd Cymru): Gofal Hosbis a Gofal Lliniarol yng Nghymru

 

Wrth i’r boblogaeth heneiddio ac wrth i bobl ddynesu at ddiwedd eu hoes gydag anghenion gofal mwy cymhleth drwy’r amser, nodir bod hwyluso mynediad at ofal lliniarol a gofal diwedd oes sy'n gost effeithiol ac o ansawdd uchel yn mynd i ddod yn fwyfwy pwysig.


26/04/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.16.

 

NDM4961 Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro)

 

Troi Cefn neu Wthio i’r Cyrion: Beth sy’n digwydd i’r Pedwerydd Ystâd yng Nghymru?

 

Dadl ar rôl y cyfryngau yng Nghymru.

 


29/03/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.01.

 

NDM4951 Sandy Mewies (Delyn):

 

Cyrsiau Adsefydlu Yfed/Gyrru.

 

Yr angen parhaus i sicrhau bod y cyrsiau hyn yn cael eu darparu yng Nghymru yn dilyn llwyddiant cyrsiau blaenorol i leihau cyfraddau aildroseddu.

 


22/03/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.38.

 

NDM4944 Joyce Watson (Canolbarth a Gorllewin Cymru):

 

Rhagdalu’r pris am drydan a nwy.

 

A ddylai cwmnïau ynni sicrhau bod y cartrefi tlotaf ar y tariffau isaf sydd ar gael?


15/03/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.59.

 

NDM4936 Mike Hedges (Gorllewin Abertawe):

 

Sut y Dylid Ariannu Cymru?

 

Bydd pwnc y ddadl hon yn canolbwyntio ar y meini prawf a ddefnyddir i benderfynu pa drethi y dylid eu datganoli i Gymru, yn ogystal â pha drethi sy’n diwallu’r meini prawf hynny.


08/03/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.09

 

NDM4929 Aled Roberts (Gogledd Cymru):

 

Clywch, Clywch” – Gwella Acwsteg yn yr Ystafell Ddosbarth

 

Mae’r ddadl fer hon yn ceisio tynnu sylw at yr anawsterau y mae plant ysgol sydd â nam ar eu clyw yn eu hwynebu wrth geisio gwrando ar eu hathro mewn ystafell ddosbarth sydd ag acwsteg wael, a chefnogi galwadau am roi mwy o ystyriaeth i acwsteg wrth ddylunio ysgolion ac ystafelloedd dosbarth newydd.


29/02/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.13.

 

NDM4923 Mark Drakeford (Gorllewin Caerdydd):

 

Cuts Watch Cymru

 

Bydd y ddadl hon yn tynnu sylw at waith Cuts Watch Cymru, sef rhwydwaith o nifer o fudiadau trydydd sector yng Nghymru, sy’n dilyn ac yn olrhain effaith toriadau i fudd-daliadau lles yng Nghymru.

 

 

 


23/02/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.51

 

NDM4917 Nick Ramsay (Mynwy):

 

Dŵr Adfywiad Adnodd.

 

O gamlesi i’r arfordir, o ynni gwyrdd i gronfeydd dŵr - bydd y Ddadl Fer yn tynnu sylw at rôl bwysig Dŵr ym mywyd Cymru a sut y gallwn ei reolin well.

 

 

 


09/02/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.01.

 

 


02/02/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.58.

 


02/02/2012 - Dadl fer a ohiriwyd ers 25 Ionawr 2012

Dechreuodd yr eitem am 17.30.

 


19/01/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.00


12/01/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 18.02

 

NDM4884 Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro):

 

Chwythu’r Chwiban: A oes cyfrifoldeb moesol ar Lywodraeth Cymru i geisio gwarchod y rheini sy’n chwythu’r chwiban ym mhob agwedd ar fywyd?

 

 


11/01/2012 - Dadl Fer

Dechreuodd yr eitem am 17.07

 

NDM4883 Llyr Huws Gruffydd (Gogledd Cymru): Gwneud trafnidiaeth gynaliadwy’n haws ar gyfer cymunedau gwledig

 


13/10/2011 - Dadl Fer

NDM4823 Joyce Watson (Canolbarth a Gorllewin Cymru):

 

Busnesau Bach, Effaith Fawr


06/10/2011 - Dadl Fer

Cafodd y Ddadl Fer ei gohirio gan gynnig gweithdrefnol yn gynharach yn nhrafodion y dydd.


22/06/2011 - Dadl Fer