Penderfyniadau

Introductions, apologies and declaration of interests

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

30/07/2021 - Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a datgan buddiannau

1.1         Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod, a’r prif ffocws fyddai ystyried eitemau'n ymwneud ag Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon y Comisiwn. Ni chafwyd ymddiheuriadau. Roedd Suzy Davies yn bresennol yn rhinwedd ei swydd fel Comisiynydd gan nad oedd Comisiynwyr newydd y Chweched Senedd wedi'u penodi eto.  

 


30/07/2021 - Minutes of 23 April, actions and matters arising

ARAC (03-21) Papur 1 - Cofnodion Drafft 24 Ebrill 2021

ARAC (03-21) Papur 2 - Crynodeb o'r camau gweithredu

2.1         Cytunwyd ar gofnodion cyfarfod 24 Ebrill. Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch yr adolygiad archwilio mewnol o reoli asedau TGCh, cadarnhaodd Gareth Watts nad oedd y gwaith wedi'i gwblhau eto ac y byddai'r adroddiad yn cael ei ddosbarthu y tu allan i'r pwyllgor. Eglurodd hefyd y byddai'n gweithio gyda'r tîm Cymorth Busnes i’r Aelodau ar gwmpas y rhannu o’r adolygiad a oedd yn weddill ac y byddai'n ystyried awgrym gan Suzy i gynnwys trafodaethau gydag Aelodau sy'n ymadael.  

2.2         Nododd y Cadeirydd fod y camau gweithredu yn y tabl crynodeb wedi’u cwblhau a dywedodd fod myfyrdodau Suzy ar ei haelodaeth o'r Pwyllgor wedi'u trafod gyda Manon.