Ymgynghoriad

Absenoldeb Disgyblion

Diben yr ymgynghoriad

Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cynnal ymchwiliad i Absenoldeb Disgyblion. Nodwyd materion yn ymwneud ag absenoldebau disgyblion o’r ysgol a’r effaith ar ddysgu a llesiant ehangach plant a phobl ifanc gyda’r Pwyllgor yn ystod gwaith craffu blynyddol ar Estyn ym mis Rhagfyr 2021.

 

Diben yr ymgynghoriad hwn yw ceisio barn rhanddeiliaid ac aelodau'r cyhoedd. Bydd yr ymatebion a gawn yn llywio'r cwestiynau y byddwn yn eu gofyn i Weinidogion Llywodraeth Cymru a byddant yn cyfrannu i'n hadroddiad terfynol.

 

Cyflwyno eich barn

Hoffem ichi gyflwyno eich barn drwy lenwi'r ffurflen - mae'n gofyn am eich barn yn erbyn cylch gorchwyl yr ymchwiliad. Mae lle hefyd ichi gyflwyno unrhyw safbwyntiau eraill nad ydynt yn cyfateb yn daclus i'n cylch gorchwyl. 

 

Ar ôl ei llenwi, anfonwch eich ffurflen drwy e-bost at SeneddPlant@senedd.cymru 

 

 Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ymatebion i'r ymgynghoriad yw dydd Llun 20 Mehefin 2022.

 

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan y Senedd ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

 

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Senedd, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Senedd gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

 

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

 

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

 

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Senedd o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddChildren@senedd.wales
Ffôn: 0300 200 6565