Ymgynghoriad

Effaith pandemig COVID-19, a'i reolaeth, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Diben yr ymgynghoriad

Mae’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cynnal gwaith ar effaith pandemig COVID-19, a’r modd y mae’n cael ei reoli, ar faterion o fewn ei gylch gwaith.

 

Fel rhan o’r gwaith hwn, mae’r Pwyllgor yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb yn y materion hyn ynghylch unrhyw beth y maent yn credu y dylai’r Pwyllgor fod yn ymwybodol ohono. Bydd yr ymgynghoriad ar agor am gyfnod amhenodol – nid oes dyddiad cau i ymateb i’r ymgynghoriad

Rydym yn annog unrhyw un sydd ag arbenigedd neu brofiad yn y maes hwn i rannu ei sylwadau. Croesawir a gwerthfawrogir unrhyw sylwadau sy’n dod i law.

 

Bydd y Pwyllgor yn monitro ac yn adolygu’r ymatebion i’r ymgynghoriad yn barhaus, a defnyddir y dystiolaeth i helpu llywio penderfyniadau ynghylch unrhyw feysydd y bydd angen cynnal gwaith manwl arnynt.

 

Yn ogystal â galw am dystiolaeth ysgrifenedig, mae’n bosibl y byddwn hefyd yn trefnu sesiynau tystiolaeth lafar neu weithgarwch arall. Caiff manylion y sesiynau hyn eu cyhoeddi ar ein gwefan maes o law.

 

Ymateb i’r alwad am sylwadau

Nid oes dyddiad cau pendant i chi gyflwyno’ch sylwadau. Gofynnwn ichi sicrhau eich bod yn eu rhannu â ni pan allwch wneud hynny er mwyn i ni ymateb mewn ffordd sydd mor amserol â phosibl.

Gofynnwn ichi anfon eich sylwadau at: SeneddIechyd@senedd.cymru

 

Byddwn yn cyhoeddi’r ymatebion sy’n dod i law yn rheolaidd. Os ydych wedi ymateb ond nid yw’r ymateb hwnnw wedi ymddangos ar ein gwefan eto, y rheswm am hynny yw bod y wybodaeth rydych wedi’i darparu wrthi’n cael ei phrosesu yn unol â’n hysbysiad preifatrwydd.

 

Achosion unigol

Er y bydd yr hol sylwadau sy’n dod i law yn helpu i lywio ein gwaith craffu thematig ar COVID-19 a’i effaith, nid ydym yn gallu rhoi cyngor ar achosion unigol na dwyn achosion o’r fath yn eu blaenau ar eich rhan. Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd eich cynrychiolwyr lleol yn gallu eich cynorthwyo; gallwch ddod o hyd i’w manylion cyswllt ar ein gwefan.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am COVID-19 - er enghraifft, cwestiynau am iechyd a gofal cymdeithasol, budd-daliadau, cymorth i fusnesau, teithio, bwyd, manwerthu, canslo trefniadau neu addysg - gall y blog gan wasanaeth Ymchwil y Senedd eich cyfeirio at y wybodaeth a’r canllawiau diweddaraf, sy’n dod o ffynonellau swyddogol a dibynadwy.

 

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan y Senedd ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

 

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Senedd, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Senedd gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

 

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

 

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

 

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Senedd o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddHealth@senedd.wales
Ffôn: 0300 200 6565