Ymgynghoriad

Ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a'r Fframwaith Cyllidol

Diben yr ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

 

Mae’r Pwyllgor Cyllid yn cynnal ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a gweithredu’r Fframwaith Cyllidol. Bydd yr ymchwiliad hefyd yn edrych ar ymwybyddiaeth y cyhoedd o ddatganoli cyllidol a threthiant yng Nghymru.


Cylch Gorchwyl

 

Threthiant

 • Egwyddorion treth Llywodraeth Cymru, p'un a yw'r rhain wedi'u cyflawni ac a yw'r drefn dreth bresennol a threthi newydd arfaethedig yn cyd-fynd â'r egwyddorion hyn
 • Pa mor llwyddiannus fu gweinyddiaeth trethi Cymru a chyfraddau treth incwm Cymru
 • Pa newidiadau i dreth y gellid eu cyflwyno yn y dyfodol ac a oes cwmpas ar gyfer dull gwahanol o drethu yng Nghymru
 • Sut mae'r mecanwaith ar gyfer datganoli pwerau ar gyfer trethi newydd Cymru wedi bod yn perfformio

 

Y Fframwaith Cyllidol

 • Ystyried prosesau'r fframwaith cyllidol a sut mae cyllid yn cael ei ddyrannu i grant bloc Cymru
 • Archwilio sut y caiff Fformiwla Barnett ei gymhwyso a’r meini prawf ar gyfer eithrio cyllid penodol o'r fformiwla
 • Ystyried y mecanwaith ar gyfer addasu’r grant bloc ac effeithiolrwydd y model addasu
 • Adolygu addasrwydd y dulliau o reoli’r gyllideb, fel Cronfa Wrth Gefn Cymru, a'r gallu i fenthyca
 • Gwerthuso sut caiff effeithiau goferu eu trin, a'r mecanwaith ar gyfer cytuno ar yr effeithiau hyn.
 • Gwneud cymariaethau rhwng Cymru a fframweithiau cyllidol rhyngwladol eraill. 

 

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan y Senedd ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Senedd, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Senedd gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

 

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Senedd o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor. 

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Cyllid
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddCyllid@senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu