Ymgynghoriad

Ymchwiliad i Ansawdd Aer

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Ynni a Materion Gwledig (‘Y Pwyllgor) yn cynnal ymchwiliad i ansawdd aer.

Mae'r gwaith hwn yn cyd-fynd ag ymgynghoriad Llywodraeth Cymru, Cynllun Aer Glân i Gymru – Awyr Iach, Cymru Iach. Y bwriad yw i allbwn ymchwiliad y Pwyllgor lywio datblygiad cynigion deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer Deddf Aer Glân i Gymru, y disgwylir iddynt gael eu cyhoeddi cyn diwedd tymor y Senedd hwn.

 

Byddai’r Pwyllgor yn croesawu eich sylwadau ar gynigion deddfwriaethol Llywodraeth Cymru sy'n ymwneud ag aer glân, fel y maent wedi’u hamlinellu yn yr ymgynghoriad, Cynllun Aer Glân i Gymru – Awyr Iach, Cymru Iach, gan gynnwys:

  • Pa fylchau neu faterion rheoliadol y bydd angen mynd i’r afael â nhw ar ôl i’r DU ymadael â’r UE? Sut y dylid mynd i'r afael â'r rhain a beth fydd y prif heriau?
  • A yw cynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer Deddf Aer Glân yn briodol? Sut y gellir eu gwella? Beth y gellir ei ddysgu o ddulliau deddfwriaethol mewn mannau eraill?
  • Beth yw eich barn am y cynigion rheoliadol mewn perthynas â'r drefn Rheoli Ansawdd Aer Lleol? Beth yw'r prif heriau mewn perthynas â'r dull a awgrymwyd?
  • Beth yw eich barn ar y cynigion rheoliadol sy'n ymwneud â hylosgi domestig (gan gynnwys tân gwyllt/coelcerthi), gadael injan cerbydau yn troi’n segur a Pharthau Aer Glân/Parthau Allyriadau Isel?
  • Beth yw'r prif heriau wrth gyflwyno fframwaith deddfwriaethol ar gyfer ansawdd aer fel y nodir yn y ddogfen ymgynghori?

 

Daeth yr ymgynghoriad i ben ar ddydd Gwener 07 Chwefror 2020.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech ragor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni. Er eglurder, nid oes ffurflen ddynodedig ar gyfer cyflwyniadau. I'r rhai a hoffai gyflwyno eu hymateb yn electronig, anfonwch eich cyflwyniad yng nghorff e-bost neu fel atodiad i: SeneddNHAMG@Senedd.cymru

 

I'r rhai a hoffai gyflwyno eu barn ar ffurf copi caled, gellir cyfeirio llythyrau fel a ganlyn:

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, Senedd Cymru, Ty Hywel, Bae Caerdydd, CF99 1SN.

 

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan Senedd ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

 

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Senedd, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Senedd gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

 

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Senedd o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Cyllid
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddCyllid@senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu