Ymgynghoriad

Ymgynghoriad ar y Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) drafft

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Cyflwynwyd Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 ym mis Gorffennaf 2012, a daeth yn gyfraith yng Nghymru ar 29 Ebrill 2013. Nod y ddeddfwriaeth oedd cryfhau a gwella atebolrwydd a threfniadau llywodraethu yn ymwneud ag Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru, gan amddiffyn annibyniaeth a gwrthrychedd Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Yn dilyn ei ymchwiliad i drafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013, cytunodd y Pwyllgor Cyllid i gynnal ymgynghoriad ar Fil Drafft, gyda'r bwriad o'i gyflwyno yn ystod y Cynulliad hwn. Mae'r Bil Drafft yn ceisio diwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 er mwyn mynd i’r afael â materion a nodwyd yn ystod gwaith craffu ôl-ddeddfwriaethol y Pwyllgor ar y Ddeddf.

Gwahoddiad i gyfrannu i'r ymchwiliad

Mae'r Pwyllgor yn croesawu tystiolaeth gan y rhai sydd â diddordeb yn y pwnc hwn. Os ydych yn ymateb ar ran sefydliad, dylech roi disgrifiad byr o rôl eich sefydliad. Bydd y Pwyllgor yn trafod ymatebion i’r ymgynghoriad yn gynnar yn 2020. Os hoffech gyflwyno tystiolaeth, anfonwch gopi electronig o’ch cyflwyniad at y cyfeiriad e-bost a ganlyn: SeneddCyllid@cynulliad.cymru.

Fel arall, ysgrifennwch at:

Clerc y Pwyllgor

Y Pwyllgor Cyllid

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bae Caerdydd

Caerdydd

CF99 1NA

Dylai unrhyw sylwadau gyrraedd erbyn 7 Chwefror 2020. Mae’n bosibl na fydd modd ystyried ymatebion sy'n dod i law ar ôl y dyddiad hwn. Mae canllawiau ar gael i'r rhai sy’n rhoi tystiolaeth i bwyllgorau.

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Cynulliad Cenedlaethol gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Cynulliad o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Cyllid
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddCyllid@senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565