Ymgynghoriad

Datganoli darlledu

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Mae’r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn ystyried a ddylid datganoli darlledu i Gymru.

 

Dyma gyfle i ddweud wrthym os credwch y dylai Cymru gael rhagor o bwerau yn y maes hwn, a sut y gellid cyflawni hynny. Pa agweddau ar reoleiddio darlledu, os o gwbl, y dylid eu datganoli i Gymru, a sut y byddai hyn o fudd i Gymru a chynulleidfaoedd yng Nghymru.

 

Rhai meysydd yr hoffech roi sylw iddynt efallai yw:

 

  • Y BBC, gan gynnwys ei lywodraethu a’i ariannu.
  • S4C, gan gynnwys llywodraethu ac ariannu’r sianel.
  • Darlledwyr gwasanaeth Cyhoeddus eraill (e.e. ITV, Sianel 4 and Sianel 5).
  • Swyddogaethau rheoleiddio a gyflawnir gan Ofcom ar hyn o bryd
  • Gwasanaethau radio masnachol a radio cymunedol.
  • Sut y byddai unrhyw newidiadau arfaethedig yn cyd-fynd â’r newid tuag at ddefnyddio cyfryngau digidol.
  • Sut y byddai unrhyw newidiadau arfaethedig yn effeithio ar y sector cynhyrchu o ran y cyfryngau.

 

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Cynulliad Cenedlaethol gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

 

Y dyddiad cau ar gyfer cael ymatebion yw 20 Rhagfyr 2019. Anfonwch eich sylwadau at: SeneddDGCh@cynulliad.cymru

 

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Cynulliad o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddDGCh@@senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu