Ymgynghoriad

Diwydiant Cerddoriaeth yng Nghymru

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Mae Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn trafod materion sy'n effeithio ar y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru.

Rydym yn dechrau drwy edrych ar gerddoriaeth fyw yng Nghymru, a hoffem glywed gennych.

Gofynnwn ichi roi gwybod i ni:

·         Beth yw effaith penderfyniadau awdurdodau lleol ynghylch materion fel ardrethi busnes a  thrwyddedu, yn ogystal â phenderfyniadau cynllunio.

·         Sut mae polisi Llywodraeth Cymru (gan gynnwys dosbarthu cyllid gan Gyngor y Celfyddydau) yn effeithio ar hyfywedd y diwydiant cerddoriaeth, a cherddoriaeth fyw yn benodol.

·         Faint o leoliadau addas sydd ar gyfer cerddoriaeth fyw ledled y wlad.

·         Pa gyfleoedd sydd i ddatblygu talent, o leoliadau lleol llai i leoliadau mwy.

·         Beth yw’r heriau a’r cyfleoedd wrth greu a rhannu cerddoriaeth yn y Gymraeg.

·         Beth yw effaith technolegau digidol newydd ar broffidioldeb cerddoriaeth wedi’i recordio, a beth yw’r effaith ar gynhyrchwyr a manwerthwyr cerddoriaeth.

Hefyd, gofynnwn ichi rannu unrhyw faterion eraill sy’n effeithio ar gerddoriaeth fyw a’r lleoedd lle gellir ei mwynhau.

 

Y dyddiad cau ar gyfer cael ymatebion yw 21 Mehefin 2019. Anfonwch eich sylwadau at: SeneddDGCh@cynulliad.cymru

 

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Cynulliad Cenedlaethol gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

 

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Cynulliad o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddDGCh@@senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu