Ymgynghoriad

Trafodaeth o’r cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Cyflwynwyd Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 ym mis Gorffennaf 2012 a daeth yn gyfraith yng Nghymru ar 29 Ebrill 2013. Roedd y Ddeddf yn amcanu i gryfhau a gwella atebolrwydd a threfniadau llywodraethu Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru gan sicrhau annibyniaeth a gwrthrychedd yr Archwilydd Cyffredinol ar yr un pryd.

Mae Pwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal gwaith craffu ôl-ddeddfwriaethol ar y Ddeddf, a fydd yn canolbwyntio ar ddwy agwedd:

1.           Ystyried materion a godwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru mewn cysylltiad â Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013, gan gynnwys:

  • Codi ffioedd
  • Trefniadau cworwm Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru
  • Trefniadau adrodd Swyddfa Archwilio Cymru
  • Problemau â gosod cyfrifon ac adrodd arnynt

2.           Ystyried i ba raddau y gallai agweddau eraill ar Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 elwa ar gael eu hadolygu.

Os ydych chi’n gorff sy’n cael ei archwilio yng Nghymru, mae gan y Pwyllgor ddiddordeb arbennig mewn clywed eich sylwadau ynghylch y drefn o godi ffioedd.

Gwahoddiad i gyfrannu at yr ymchwiliad

Mae’r Pwyllgor yn croesawu tystiolaeth gan y rhai sydd â buddiant yn y pwnc hwn.

Os ydych yn ymateb ar ran sefydliad, dylech roi disgrifiad byr o rôl eich sefydliad.

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

Os ydych am gyflwyno tystiolaeth, anfonwch gopi electronig ohoni i SeneddCyllid@Cynulliad.Cymru. Fel arall, ysgrifennwch at:

Clerc y Pwyllgor

Y Pwyllgor Cyllid

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bae Caerdydd, CF99 1NA.

Dylai unrhyw sylwadau ddod i law erbyn 3 Mai 2019. Mae’n bosibl na fydd modd ystyried ymatebion sy’n dod i law ar ôl y dyddiad hwn. Mae Canllawiau ar gael i dystion sy’n rhoi tystiolaeth i bwyllgorau.

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Cynulliad Cenedlaethol gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Cynulliad o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Dogfennau ategol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu