Ymgynghoriad

Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Senedd Cymru yn cynnal gwaith craffu ar ôl deddfu byr a phenodol ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015.

Mae'r Pwyllgor yn ymwybodol bod gwaith ar ddiwygio Addysg, Hyfforddiant ac Ymchwil Ôl-orfodol (PCETR) arfaethedig Llywodraeth Cymru wedi datblygu'n dda.

Felly, mae'n awyddus i ddeall pa mor dda y mae Deddf 2015 yn gweithio, a pha wersi y gellir eu dysgu o'r Ddeddf, cyn cyflwyno unrhyw ddeddfwriaeth newydd.

Byddai'r Pwyllgor yn croesawu eich barn a'ch tystiolaeth ar y canlynol:

Byddai'r Pwyllgor yn croesawu eich barn a'ch tystiolaeth am y canlynol (nid oes angen ateb pob cwestiwn os nad ydynt yn berthnasol, yn yr un modd, mae croeso ichi gyfeirio at unrhyw faterion nad ydynt wedi'u crybwyll isod os credwch eu bod yn berthnasol):

1.           A yw'r Ddeddf wedi, neu a yw'n, cyflawni ei hamcanion polisi, ac os na, pam?

2.           Pa mor dda y mae trefniadau cyffredinol y Ddeddf yn gweithio'n ymarferol, gan gynnwys unrhyw gamau y mae eich sefydliad wedi gorfodi eu cymryd dan y Ddeddf?

3.           A yw costau'r Ddeddf, neu gostau eich sefydliad eich hun ar gyfer camau a gymerwyd o dan y Ddeddf, yn unol â'r hyn y dywedodd Llywodraeth Cymru y byddant?

4.           A yw'r Ddeddf wedi cyflawni gwerth am arian?

5.           A fu unrhyw ganlyniadau anfwriadol neu negyddol yn sgil y Ddeddf?

6.           A oes unrhyw wersi i'w dysgu o'r Ddeddf a sut y mae'n gweithio'n ymarferol a allai fod yn berthnasol i'r Bil Addysg, Hyfforddiant ac Ymchwil Ôl-orfodol (PCETR) arfaethedig?

7.           A oes unrhyw wersi i'w dysgu o'r modd y paratowyd y Ddeddf hon yn 2014/15 (ei llunio, ymgynghori arni, ei drafftio ac ati)?

*mae'r amcanion polisi a’r costau ar gael ym Memorandwm Esboniadol diwygiedig Llywodraeth Cymru a oedd yn cefnogi’r broses o basio'r Bil drwy'r Cynulliad Cenedlaethol.

Byddai'r Pwyllgor yn ddiolchgar pe bai rhanddeiliaid yn anfon tystiolaeth erbyn 17:00, dydd Gwener 03 Mai 2019.

 

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Cynulliad Cenedlaethol gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

 

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Cynulliad o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddPPIA@Senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu