Ymgynghoriad

Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Byddai'r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn croesawu eich barn am effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr.

Cylch gorchwyl:

Mae’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn galw am dystiolaeth ar y canlynol:

 • Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ar ofalwyr o bob oed yng Nghymru, gan gynnwys:
  • Asesu angen;
  • Darparu cymorth, gan gynnwys gofal seibiant;
  • Darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth;
  • Gwybodaeth a gesglir gan awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol am ofalwyr a'u hanghenion.
 • Polisi ehangach Llywodraeth Cymru ar ofalwyr.

Bydd yr ymchwiliad yn ystyried y materion a ganlyn yn ymwneud â gofalwyr o bob oed:

 • Nifer yr asesiadau o anghenion gofalwyr a gafodd eu cynnal yng Nghymru ac a yw’r nifer wedi newid ers i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ddod i rym, ac a oes amrywiaeth rhwng awdurdodau lleol.
 • Nifer y gofalwyr sy’n cael cymorth yn dilyn asesiad gan yr awdurdod lleol, gan gynnwys gofal seibiant, sut y mae hyn wedi newid ers i’r Ddeddf ddod i rym, ac a oes amrywiaeth rhwng awdurdodau lleol.  
 • I ba raddau y mae awdurdodau lleol yn cyflawni eu dyletswyddau o dan y Ddeddf i ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i ofalwyr.
 • A oes gan awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol ddigon o wybodaeth am nifer y gofalwyr yn eu hardaloedd, a’u hanghenion. 
 • Newidiadau eraill ers i’r Ddeddf ddod i rym a allai effeithio ar ofalwyr, er enghraifft, newidiadau yn y gwasanaethau a gaiff y rhai y maent yn gofalu amdanynt.
 • Polisi ehangach Llywodraeth Cymru mewn perthynas â gofalwyr, a sut y dylid ei ddatblygu.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 20 Medi 2018. Anfonwch eich sylwadau at: SeneddIechyd@cynulliad.cymru

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Cynulliad Cenedlaethol gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Cynulliad o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddIechyd@senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu