Ymgynghoriad

Cyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau mewn Addysg

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cynnal ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o dargedu cyllid* ar gyfer carfanau penodol o ddisgyblion**, sef disgyblion difreintiedig yn bennaf, drwy'r Grant Datblygu Disgyblion. Bydd yr ymchwiliad hefyd yn ystyried y rhaglen gyffelyb, ond ar wahân, sef Her Ysgolion Cymru a oedd, nes y daeth i ben ym mis Mawrth 2017, yn canolbwyntio ar ysgolion a oedd yn wynebu'r heriau mwyaf o ran gwella.

Bydd yr ymchwiliad yn canolbwyntio yn benodol ar y canlynol:

 • Defnydd ysgolion o'r Grant Datblygu Disgyblion a'r graddau y mae o fudd i'r disgyblion a dargedir;
 • Y berthynas rhwng cymorth a ariennir gan y Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer plant sy’n gymwys am ginio am ddim a gwariant ar weithgareddau sydd wedi'u cynllunio i wella cyrhaeddiad pob disgybl;
 • Defnydd consortia rhanbarthol o'r Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer plant y gofalir amdanynt a phlant a fabwysiadwyd, a'r effaith y mae hwn yn ei chael;
 • Y cynnydd a wnaed ers ymchwiliad blaenorol y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn 2014: Ymchwiliad i ganlyniadau addysgol plant o gartrefi incwm isel;
 • Effaith rhaglen Her Ysgolion Cymru a goblygiadau'r ffaith ei bod wedi dod i ben ar yr ysgolion ‘Llwybrau Llwyddiant’ a oedd yn cymryd rhan ynddi;
 • Sut y gellir defnyddio gwersi a ddysgwyd yn sgîl Her Ysgolion Cymru, a’i gwaddol, i ategu polisïau a mentrau dilynol sydd â’r nod o wella canlyniadau addysgol;
 • Gwerthuso’r data cyrhaeddiad yng ngoleuni rhaglen Grant Datblygu Disgyblion a rhaglen Her Ysgolion Cymru;
 • Targedu cyllid / cefnogaeth i ddisgyblion mwy abl a thalentog;
 • Gwerth am arian y rhaglen Grant Datblygu Disgyblion a rhaglen Her Ysgolion Cymru.

*Nid yw’r ymchwiliad yn edrych ar welliant addysgol yn fwy cyffredinol, gan y byddai ymchwiliad o’r fath yn rhy eang ei gwmpas ar gyfer un ymchwiliad pwyllgor. Felly nid yw’r ymchwiliad yn ymwneud â’r £100 miliwn cyffredinol a addawyd o fewn y Cynulliad hwn i wella safonau mewn ysgolion ledled Cymru, ond mae’n canolbwyntio ar yr arian a dargedir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer gwella perfformiad a safonau grwpiau penodol o ddisgyblion ac ysgolion.

**Mae ffrydiau cyllido amrywiol, sydd yn ychwanegol at yr arian a roddir yn gyffrediol ar gyfer addysg. Fodd bynnag, mae’r ymchwiliad hwn yn canolbwyntio’n bennaf ar y disgyblion a’r ysgolion a dargedir gan arian Grant Datblygu Disgyblion a’r rhaglen Her Ysgolion Cymru. Mae’r rhain yn cynnwys yr agweddau ar y Grant Gwella Addysg a fwriadwyd i gefnogi dysgwyr o grwpiau Sipsiwn, Roma a Theithwyr a dysgwyr o grwpiau Lleiafrifoedd Ethnig, ac arian ar gyfer diwallu Anghenion Dysgu Ychwanegol dysgwyr. Mae’r Pwyllgor eisoes wedi cynnal ymchwiliad i’r Grant Gwella Addysg, ac wedi craffu ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 12 Ionawr 2018. Anfonwch eich sylwadau at:

SeneddPPIA@cynulliad.cymru

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Cynulliad Cenedlaethol gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Cynulliad o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddPPIA@Senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu