Previous consultations

Ymgynghoriadau
Teitl Statws
Effaith pandemig COVID-19, a'i reolaeth, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng NghymruCurrently running
Y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasolWedi ei gyflawni
Rheoliadau Llygredd AmaethyddolWedi ei gyflawni
Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a SeilwaithWedi ei gyflawni
Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Blaenoriaethau ar gyfer y Chweched SeneddWedi ei gyflawni
Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Llywodraeth Leol a ThaiWedi ei gyflawni
Blaenoriaethau Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion GwledigWedi ei gyflawni
Blaenoriaethau'r Chweched SeneddWedi ei gyflawni
Y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol: blaenoriaethau ar gyfer y Chweched SeneddWedi ei gyflawni
Gwaddol y Bumed Senedd - Diwylliant, y Gymraeg a ChyfathrebuWedi ei gyflawni
Ymgynghoriad ar y Cod Ymddygiad a Gweithdrefnau CysylltiedigWedi ei gyflawni
Gweithio o bell: Y goblygiadau i GymruWedi ei gyflawni
Rhwystrau i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannusWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i Ansawdd AerWedi ei gyflawni
Cynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22Wedi ei gyflawni
Cyllideb Llywodraeth Cymru 2021-22Wedi ei gyflawni
Pwy sy'n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus?Wedi ei gyflawni
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau MeddygolWedi ei gyflawni
Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)Wedi ei gyflawni
Ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a'r Fframwaith CyllidolWedi ei gyflawni
Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd: Paratoadau yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontioWedi ei gyflawni
Ymgynghoriad ar effaith argyfwng Covid-19 ar y sectorau amaethyddiaeth a physgodfeydd, cyflenwi bwyd, lles anifeiliaid, yr amgylchedd a newid hinsawdd.Wedi ei gyflawni
Ymchwiliad i’r achosion o COVID-19 ac effaith y feirws ar ddiwylliant, y diwydiannau creadigol, treftadaeth, cyfathrebu a chwaraeonWedi ei gyflawni
Effeithiau COVID-19: Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Galwad Agored am dystiolaeth a phrofiadauWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a ChymunedauWedi ei gyflawni
Craffu ar Covid-19 a'i effaith ar blant a phobl ifanc (gan gynnwys myfyrwyr mewn addysg bellach ac uwch)Wedi ei gyflawni
Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng NghymruWedi ei gyflawni
Bil Gwasanaethau Bysiau (Cymru)Wedi ei gyflawni
Ethol Senedd fwy amrywiolWedi ei gyflawni
Gwneud i Gyfiawnder weithio yng NghymruWedi ei gyflawni
Tasglu’r CymoeddWedi ei gyflawni
Prosesau rhyddhau o’r ysbytyWedi ei gyflawni
Capasiti’r SeneddWedi ei gyflawni
Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)Wedi ei gyflawni
Ymgynghoriad ar y Penderfyniad drafft ar gyfer y Chweched CynulliadWedi ei gyflawni
Systemau a ffiniau etholiadolWedi ei gyflawni
Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (“Cadernid Meddwl”) – Gwaith dilynolWedi ei gyflawni
Ymgynghoriad ar y Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) drafftWedi ei gyflawni
Gradd-brentisiaethauWedi ei gyflawni
Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)Wedi ei gyflawni
Datganoli darlleduWedi ei gyflawni
Effaith amrywiadau mewn treth incwm genedlaethol ac is-genedlaetholWedi ei gyflawni
SepsisWedi ei gyflawni