Previous consultations

Ymgynghoriadau
Teitl Statws
Rhwystrau i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannusWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i Ansawdd AerWedi ei gyflawni
Cyllideb Llywodraeth Cymru 2021-22Wedi ei gyflawni
Pwy sy'n cael eu coffáu mewn mannau cyhoeddus?Wedi ei gyflawni
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau MeddygolWedi ei gyflawni
Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)Wedi ei gyflawni
Ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a'r Fframwaith CyllidolWedi ei gyflawni
Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd: Paratoadau yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontioWedi ei gyflawni
Ymgynghoriad ar effaith argyfwng Covid-19 ar y sectorau amaethyddiaeth a physgodfeydd, cyflenwi bwyd, lles anifeiliaid, yr amgylchedd a newid hinsawdd.Currently running
Ymchwiliad i’r achosion o COVID-19 ac effaith y feirws ar ddiwylliant, y diwydiannau creadigol, treftadaeth, cyfathrebu a chwaraeonCurrently running
Effeithiau COVID-19: Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Galwad Agored am dystiolaeth a phrofiadauWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a ChymunedauCurrently running
Craffu ar Covid-19 a'i effaith ar blant a phobl ifanc (gan gynnwys myfyrwyr mewn addysg bellach ac uwch)Currently running
Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng NghymruCurrently running
Bil Gwasanaethau Bysiau (Cymru)Wedi ei gyflawni
Ethol Senedd fwy amrywiolWedi ei gyflawni
Gwneud i Gyfiawnder weithio yng NghymruWedi ei gyflawni
Tasglu’r CymoeddWedi ei gyflawni
Prosesau rhyddhau o’r ysbytyCurrently running
Capasiti’r SeneddWedi ei gyflawni
Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)Wedi ei gyflawni
Ymgynghoriad ar y Penderfyniad drafft ar gyfer y Chweched CynulliadWedi ei gyflawni
Systemau a ffiniau etholiadolWedi ei gyflawni
Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (“Cadernid Meddwl”) – Gwaith dilynolWedi ei gyflawni
Ymgynghoriad ar y Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) drafftWedi ei gyflawni
Gradd-brentisiaethauWedi ei gyflawni
Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)Wedi ei gyflawni
Datganoli darlleduWedi ei gyflawni
Effaith amrywiadau mewn treth incwm genedlaethol ac is-genedlaetholWedi ei gyflawni
Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad: ymgynghoriad ar ran 3 o’r adolygiadWedi ei gyflawni
SepsisWedi ei gyflawni
Tlodi TanwyddWedi ei gyflawni
Y newid yng nghyfansoddiad CymruWedi ei gyflawni
Caffael cyhoeddus yn yr economi sylfaenolWedi ei gyflawni
Hawliau plant yng NghymruWedi ei gyflawni
Bil Anifeiliad Gwyllt a Syrcasau (Cymru)Wedi ei gyflawni
Adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad: ymgynghoriad ar ran 2 o’r adolygiad a’r newidiadau i Reolau Cynllun Pensiwn yr AelodauWedi ei gyflawni
Cynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21Wedi ei gyflawni
Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit – y goblygiadau i GymruWedi ei gyflawni
Ddatgarboneiddio trafnidiaethWedi ei gyflawni
Addysg heblaw yn yr ysgolWedi ei gyflawni
Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)Wedi ei gyflawni
Diwydiant Cerddoriaeth yng NghymruWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i eiddo gwagWedi ei gyflawni
Mynediad at FancioWedi ei gyflawni
Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)Wedi ei gyflawni
Adolygiad o'r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad: Ymgynghoriad ar rhan un o’r adolygiadWedi ei gyflawni
Trafodaeth o’r cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013Wedi ei gyflawni
Gwaith dilynol ar reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng NghymruWedi ei gyflawni
Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015Wedi ei gyflawni
Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth CymruWedi ei gyflawni
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)Wedi ei gyflawni
Symposiwm i randdeiliaid ynghylch 'Addysgu hanes, diwylliant a threftadaeth Cymru mewn ysgolion'Wedi ei gyflawni
Budd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n wellWedi ei gyflawni
Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolionWedi ei gyflawni
Iechyd meddwl yng nghyd-destun plismona a dalfa’r heddluWedi ei gyflawni
Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: brandio a phrosesu bwydWedi ei gyflawni
Gwasanaethau nyrsio cymunedol a nyrsio ardalWedi ei gyflawni
Partneriaeth Sgiliau RhanbartholWedi ei gyflawni
RhandiroeddWedi ei gyflawni
Ymgynghoriad ar Gynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cymhwystra a GweithreduWedi ei gyflawni
Bioamrywiaeth - Cynllun Nwyddau CyhoeddusWedi ei gyflawni
Bil deddfwriaeth (Cymru)Wedi ei gyflawni