Ymgynghoriad

Gweithio o bell: Y goblygiadau i Gymru

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Mae’r Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn awyddus i gasglu cymaint o dystiolaeth â phosibl i lywio a dylanwadu o ran cynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer gweithio o bell, ac i nodi effeithiau cadarnhaol ac effeithiau negyddol.

 

Hoffai’r Pwyllgor gael eich barn am unrhyw un o'r materion yr ymdrinnir â hwy yn y cylch gorchwyl, os nad pob un ohonynt, ac am y cwestiynau a ganlyn yn benodol:

 

 • Beth, yn eich barn chi, yw’r effeithiau cadarnhaol a’r effeithiau negyddol o ran cynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer gweithio o bell o ran y pwyntiau a amlinellir isod, a beth yw’r dystiolaeth am yr effeithiau hynny a’r rhesymau drostynt?
  • Yr economi a busnes;
  • Canol trefi a dinasoedd;
  • Materion sy’n effeithio ar y gweithlu, a sgiliau
  • Iechyd a llesiant (iechyd corfforol ac iechyd meddwl);
  • Anghydraddoldebau rhwng gwahanol grwpiau a gwahanol rannau o Gymru (gan gynnwys yr ardaloedd hynny sydd â chysylltedd gwael);
  • Yr amgylchedd; ac
  • Y rhwydwaith trafnidiaeth a’r seilwaith.
 • Sut y gellir gwneud y mwyaf o fanteision gweithio o bell, a beth y gellir ei wneud i liniaru unrhyw risgiau ac effeithiau negyddol posibl?
 • Pa rannau o economi neu weithlu Cymru y byddai effaith benodol arnynt yn sgîl cynigion, prosiectau a chynlluniau o ran gweithio o bell?
 • Yn eich barn chi, beth fyddai’r effeithiau ar gydraddoldeb, boed yn effeithiau cadarnhaol a negyddol, yn sgîl cynigion gweithio o bell Llywodraeth Cymru? Pa waith penodol sydd angen ei wneud i asesu’r effeithiau hynny?
 • Sut ddylai Llywodraeth Cymru weithio mewn partneriaeth â’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r sector gwirfoddol i ddarparu ei chynigion gweithio o bell?
 • Sut y dylid gwerthuso a monitro llwyddiant camau i weithredu’r cynigion ar gyfer gweithio o bell?
 • Beth allai Llywodraeth Cymru ei ddysgu o’r dull gweithredu mewn rhannau eraill o’r DU, Ewrop ac yn fyd-eang i gefnogi gweithio o bell a / neu ddatblygu hybiau cymunedol i gefnogi gweithio o bell? A oes unrhyw enghreifftiau penodol o dystiolaeth ac o ymchwil a wnaed yn rhyngwladol y dylai’r Pwyllgor fod yn ymwybodol ohonynt?

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddESS@senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565