Ymgynghoriad

Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd: Paratoadau yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio

Diben yr ymgynghoriad

Casglu tystiolaeth:

 

Yn unol â’i gylch gwaith i ystyried sut y bydd penderfyniad y Deyrnas Unedig i adael yr Undeb Ewropeaidd yn effeithio ar Gymru, mae’r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn cynnal ymchwiliad i’r paratoadau yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio (31 Rhagfyr 2020).

 

Nod y Pwyllgor wrth ymgymryd â'r gwaith hwn yw cryfhau’r paratoadau yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio drwy graffu ar waith Llywodraeth Cymru, ymgysylltu â rhanddeiliaid, a thynnu sylw at faterion sy'n ymwneud yn benodol â Chymru.

 

Bydd y gwaith hwn yn cynnwys:

 

  • yr hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i baratoi Cymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio.
  • paratoadau’r prif sectorau economaidd yng Nghymru;
  • effaith y trafodaethau ynghylch cytundebau rhyngwladol y DU ar y paratoadau, gan gynnwys y cytundeb (neu’r cytundebau) ar y berthynas rhwng y DU a'r UE yn y dyfodol, cytundebau masnach rydd arwyddocaol eraill (ee y DU-UDA, y DU-Japan, y DU-Awstralia, y DU-Seland Newydd etc.), a'r rhaglen Trafod a Chydgysylltu Parhad Masnach Masnach (y cyfeiriwyd ati gynt fel y Rhaglen Parhad Cytundebau Masnach); a
  • chytundebau rhynglywodraethol o fewn y DU yn ymwneud â diwedd y cyfnod pontio, gan gynnwys y rhaglen fframweithiau cyffredin.

 

Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr, a hoffem gael eich barn am unrhyw agwedd ar y modd y bydd penderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd yn effeithio ar eich sefydliad neu'ch sector.

 

Rydym yn deall bod amser ac adnoddau’n brin ym mhob sefydliad ar hyn o bryd, yn enwedig oherwydd pandemig COVID-19. Gan hynny, hoffem ei gwneud hi mor hawdd â phosibl i chi gyfrannau at yr ymgynghoriad. Byddem yn fodlon cael dogfennau a baratowyd gennych yn wreiddiol at ddiben neu gynulleidfa wahanol os ydych chi'n teimlo eu bod yn berthnasol. Os byddwch yn cyflwyno tystiolaeth wreiddiol, gallai hynny fod mewn unrhyw fformat ysgrifenedig, gan gynnwys ffeithluniau neu bwyntiau bwled.

 

Dyddiad cau:

 

Mae hwn yn ymgynghoriad parhaus, a byddwn yn hapus i chi anfon eich tystiolaeth unrhyw adeg hyd at ddiwedd mis Hydref 2020. Cewch ragor o wybodaeth fis Medi am ddiwedd yr ymgynghoriad hwn.

 

Bydd y Pwyllgor yn clywed gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd yn ei gyfarfod ddydd Mawrth 16 Gorffennaf, 2020. 

 

Mae’n debyg y bydd y Pwyllgor yn cynnal sesiwn dystiolaeth arall gyda Gweinidogion Cymru ym mis Medi.

 

Mae’n bosibl y bydd y Pwyllgor yn defnyddio’r sylwadau a ddaw i law cyn diwedd mis Awst ar gyfer ei waith yn nhymor yr hydref.

 

Darparu tystiolaeth ysgrifenedig

 

Mae gan y Senedd ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

 

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Senedd, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Senedd gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno’n unig.

 

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaeth statudol.

 

Gweler y canllawiau i’r rhai sy’n paratoi tystiolaeth ar gyfer pwyllgorau.

 

Datgelu gwybodaeth

 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen polisir Senedd ar ddatgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth ir  Pwyllgor.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cofiwch gysylltu â seneddEAAL@senedd.cymru neu 0300 200 7542.

 

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan Senedd ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

 

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Senedd, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Cynulliad Cenedlaethol gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

 

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

 

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

 

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Senedd o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Dogfennau ategol