Ymgynghoriad

Capasiti’r Cynulliad

Diben yr ymgynghoriad

Sefydlwyd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad ym mis Medi 2019 i ymchwilio i argymhellion y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad ynglŷn â maint y Cynulliad a sut mae Aelodau'n cael eu hethol.

 

I lywio ei waith ar gapasiti’r Cynulliad, cynhaliodd y Pwyllgor ddigwyddiad trafod preifat ar 6 Ionawr 2020 gyda phobl a sefydliadau sy’n gweithio'n agos gyda'r Cynulliad a'i Aelodau.

 

Trafodwyd tri chwestiwn yn y digwyddiad:

 

  1. A oes gan y Cynulliad y capasiti sydd ei angen arno i gyflawni ei swyddogaethau cynrychioliadol, craffu a deddfwriaethol ar hyn o bryd ac yn y dyfodol?
  2. A fyddai pethau'n wahanol pe bai gan y Cynulliad ragor o Aelodau? Os felly, sut?
  3. Os yw’n parhau i fod â 60 Aelod, beth y gallai’r Cynulliad, ei bwyllgorau, ei Aelodau, ei bleidiau gwleidyddol neu eraill ei wneud yn wahanol er mwyn cynyddu’r capasiti?

 

Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi nodyn o'r materion a drafodwyd [PDF, 258KB]. Os hoffech roi sylwadau ar y cwestiynau a drafodwyd neu'r materion a gododd yn ystod trafodaethau'r Pwyllgor, mae croeso i chi lenwi ffurflen ar-lein neu anfon e-bost atom yn SeneddDiwygio@Cynulliad.Cymru. Mae croeso i chi roi sylwadau ar rai o’r materion neu bob un ohonynt.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 27 Mawrth 2020.

 

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

 

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

 

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Cynulliad Cenedlaethol gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

 

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

 

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

 

Datgelu gwybodaeth

 

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Cynulliad o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Committee on Assembly Electoral Reform
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddDiwygio@senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu