Ymgynghoriad

Hawliau plant yng Nghymru

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cynnal ymchwiliad byr ar hawliau plant yng Nghymru i adolygu effaith Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011. Bydd yn ystyried:

  • i ba raddau y mae Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011  wedi dylanwadu ar benderfyniadau Llywodraeth Cymru, gan gynnwys ei dyraniadau ariannol a ph’un a yw wedi cyflawni 'mesurau cyffredinol' y Confensiwn o weithredu;
  • tystiolaeth a yw'r Mesur wedi arwain at ganlyniadau gwell i blant a phobl Ifanc;
  • a yw'r dyletswyddau yn y Mesur wedi'u sefydlu'n effeithiol ar draws polisi a phortffolios cabinet Llywodraeth Cymru;
  • i ba raddau y mae Llywodraeth Cymru wedi ceisio sicrhau bod ei ddyletswyddau o fewn y Mesur yn cael eu cyfleu yng ngwaith y cyrff cyhoeddus y mae’n eu cyllido gan gynnwys awdurdodau lleol a chyrff y GIG;
  • i ba raddau y mae Llywodraeth Cymru wedi gweithredu ei dyletswydd i hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o'r Confensiwn ymhlith y cyhoedd, gan gynnwys plant a phobl ifanc;
  • sut mae'r ddyletswydd i gael 'sylw dyledus' i'r Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn yn cael ei gweithredu'n ymarferol ac a yw Asesiadau o'r Effaith ar Hawliau Plant yn cael eu defnyddio fel adnodd ystyrlon;
  • effeithiolrwydd y Cynllun Hawliau Plant ac adroddiad cydymffurfio diweddaraf Llywodraeth Cymru ac i ba raddau y maent yn dangos tystiolaeth o weithredu digonol ar ran Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y Mesur yn cael ei weithredu'n llawn;
  • pa mor effeithiol y mae Llywodraeth Cymru yn ymateb yn strategol i Sylwadau Cloi Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn.

Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 20 Medi 2019. Medi 2019.

Sut y gall pobl ifanc gael dweud eu dweud yn yr ymchwiliad?

Fel rhan o'n hymchwiliad, rydym wedi datblygu gweithgaredd ymgysylltu o'r enw "cyfarfod mewn blwch". Pecyn adnoddau yw hwn sy'n galluogi plant a phobl ifanc i rannu eu safbwyntiau ar hawliau plant; yna, cynhelir arolwg byr er mwyn rhannu'r hyn a ddysgwyd a bwydo i mewn i'r ymchwiliad ehangach.

Rydym wedi creu fideo byr i ymhelaethu am yr adnodd, sut y mae wedi cael ei ddefnyddio ledled Cymru, a'r ffyrdd eraill y mae'r Pwyllgor wedi ymgysylltu â phlant a phobl ifanc mewn perthynas â'i ymchwiliad i hawliau plant.

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan Senedd Cymru ddwy iaith swyddogol, Cymraeg a Saesneg.

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol Senedd Cymru, mae'r Pwyllgor yn gofyn am i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau gael eu cyflwyno'n ddwyieithog lle y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion Senedd Cymru. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi ystyried polisi Senedd Cymru ar ddatgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i'r Pwyllgor.

 

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddPPIA@Senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565