Ymgynghoriad

Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit – y goblygiadau i Gymru

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Casglu tystiolaeth:

Mae'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol wedi cytuno i gynnal ymgynghoriad ar oblygiadau newidiadau i reolau rhyddid i symud ar ôl Brexit i Gymru.

Gyda'r bwriad o ddylanwadu ar feddylfryd Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn y maes hwn, mae'r Pwyllgor yn ceisio barn rhanddeiliaid ynghylch goblygiadau polisi y cynigion hyn i Gymru.

Yn benodol, mae'r Pwyllgor yn ceisio barn rhanddeiliaid ar y cwestiynau a ganlyn:

  • Beth yw eich asesiad o'r goblygiadau i Gymru yn deillio o gynigion Papur Gwyn Llywodraeth y DU ynghylch mewnfudo ar ôl Brexit?
  • A oes dadl dros ganiatáu i'r gwledydd datganoledig wneud pethau'n wahanol mewn perthynas â pholisi mewnfudo ar ôl Brexit?
  • Beth yw eich barn ar y cynnig i gael Rhestr Galwedigaethau Prin (“SOL”) sy'n benodol i Gymru?
  • Beth yw eich barn ar y cynnig i ymestyn Haen 2 i gynnwys dinasyddion yr UE, a rhoi'r gorau i unrhyw wahaniaethu rhwng gweithwyr yr UE a gweithwyr nad ydynt yn rhan o'r UE? 
  • Beth yw eich barn ar y trothwy cyflog o £30,000 ar gyfer mewnfudo yng nghyd-destun Haen 2 a'i oblygiadau i Gymru?
  • Pa mor hwylus yw'r broses o weithredu Cynllun Setliad yr UE? A oes mwy y gallai Llywodraeth Cymru ei wneud i sicrhau bod gwladolion yr UE sy'n byw yng Nghymru yn cofrestru o dan y cynllun?
  • A oes unrhyw faterion eraill yn ymwneud â pholisi mewnfudo ar ôl Brexit yr hoffech eu dwyn i sylw'r Pwyllgor? 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno tystiolaeth yw 10 Medi 2019.

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Cynulliad Cenedlaethol gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth i bwyllgor.

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Cynulliad o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddMADY@senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu