Ymgynghoriad

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymchwiliad i egwyddorion cyffredinol y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) (‘y Bil’).

Mae Bil yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru ddarparu cyllid ar gyfer gofal plant i blant cymwys rhieni sy'n gweithio ac i wneud rheoliadau ar y trefniadau ar gyfer gweinyddu a gweithredu cyllid o'r fath.

Bwriedir i'r Bil helpu i gyflawni ymrwymiad allweddol ym maniffesto Llafur Cymru Gyda'n Gilydd Dros Gymru (2016)3, sef darparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant a ariennir gan y llywodraeth i rieni sy'n gweithio sydd â phlant tair a phedair oed yng Nghymru am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Mae gan bob plentyn tair a phedair oed sy'n gymwys (o'r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed) hawl i 10 awr o leiaf o addysg gynnar yr wythnos yn ystod y tymor ysgol am 39 wythnos y flwyddyn. Mae'r Cynnig yn adeiladu ar yr hawl gyffredinol hon ac yn darparu cyfanswm o 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal am 48 wythnos y flwyddyn ar gyfer plant tair a phedair oed rhieni sy'n gweithio.

Mae'r Bil a'r Memorandwm Esboniadol hwn yn ymwneud ag elfen gofal plant y Cynnig (y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel "y Cynnig") ac felly'n ymdrin â'r cyllid a fydd yn cael ei ddarparu ar gyfer plant cymwys rhieni sy'n gweithio.

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Cynulliad Cenedlaethol gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Cynulliad o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddPPIA@Senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu