Ymgynghoriad

Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Sefydlodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol is-bwyllgor i gynnal gwaith craffu Cyfnod 1 ar egwyddorion y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru).

Ar 29 Medi, cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (“ONS”) y dylid cynnwys Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig Cymru yng nghategori’r Corfforaethau Preifat Anariannol yn y cyfrifon cenedlaethol. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan mai diben y Bil yw ei gwneud yn bosibl ailddosbarthu Landlordiaid Preifat Cymdeithasol fel “Corfforaethau Preifat Anariannol” wrth baratoi cyfrifon y Llywodraeth.

Cwestiynau’r ymgynghoriad

Roedd yr is-bwyllgor yn croesawu barn ar egwyddorion cyffredinol y Bil. Wrth ddrafftio'r cyflwyniadau, ystyriwyd y cwestiynau canlynol:

  • A yw’r Bil yn gwneud unrhyw beth sydd naill ai’n syrthio’n brin o’r newidiadau a nodwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol neu sy’n mynd ymhellach na’r newidiadau sy’n ofynnol gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol?
  • Os felly, sut y gellir gwella’r Bil i sicrhau ei fod yn cydymffurfio â’r newidiadau a nodwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol?

Dylech nodi na fydd cylch gwaith y is-bwyllgor yn caniatáu iddo wneud dim mwy nag ystyried yr agwedd gyfyngedig hon ar bolisi tai. Ni fydd y is-bwyllgor yn gallu ystyried sylwadau sy’n ymdrin â materion y tu hwnt i egwyddorion cyffredinol

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad, mae'r is-bwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Cynulliad Cenedlaethol gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau oedd dydd Llun 13 Tachwedd 2017.

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Cynulliad o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r is-bwyllgor.

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddMADY@senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565