Ymgynghoriad

Ymchwiliad i Amgylchedd Hanesyddol

Diben yr ymgynghoriad

Mae'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu yn cynnal ymchwiliad i’r amgylchedd hanesyddol.

Cefndir

Caiff y rhan fwyaf o weithgareddau treftadaeth Llywodraeth Cymru eu cyflawni gan Cadw, ei his-adran amgylchedd hanesyddol. Mae Cadw yn rhan o Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru, ac mae’n atebol i Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith.

Cafodd Fil yr Amgylchedd Hanesyddol Gydsyniad Brenhinol ym mis Mawrth 2016.

Cylch Gorchwyl:

  • gweithredu Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol;
  • diogelu adeiladau a henebion rhestredig;
  • diogelu adeiladau a henebion sydd mewn perygl;
  • hwyluso cydweithio o fewn y sector;
  • gwneud y gorau o werth twristiaeth treftadaeth a gwaith Cadw i gyrraedd ei dargedau ar gyfer cynhyrchu incwm;
  • rhoi adroddiad y Farwnes Andrews ar ddiwylliant a thlodi ar waith;
  • cydweithio ag asedau treftadaeth yn y sector preifat; a
  • statws Cadw yn y dyfodol.


Cynhaliodd y Pwyllgor ymgynghoriad cyhoeddus o 28 Gorffennaf tan 25 Awst 2017. Bydd y Pwyllgor yn dechrau cymryd tystiolaeth lafar ar yr ymchwiliad hwn yn nhymor yr hydref.

Os hoffech drafod yr ymholiad hwn ymhellach, cysylltwch â’r Pwyllgor: SeneddDGCh@cynulliad.cymru

 

 

 

 

 

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddDGCh@@senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu