Ymgynghoriad

Gwerthu Cymru i’r Byd

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Mae Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn cynnal ymchwiliad i Werthu Cymru i'r Byd.

 

Mae'r Pwyllgor yn rhoi sylw i'r materion a ganlyn:

 

  • Sut y mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn gwerthu Cymru i'r Byd ar hyn o bryd o ran masnach, twristiaeth a sgiliau/hyfforddiant;
  • Swyddogaeth swyddfeydd tramor Llywodraeth Cymru;
  • Cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i allforwyr, a mewnfuddsoddi;
  • Ymwybyddiaeth o wefan 'Wales.Com' ac yn benodol y cymorth a gynigir gan Busnes Cymru;
  • Eglurder a chryfder “brand” Cymru o ran twristiaeth ryngwladol;
  • Llwyddiant ryngwladol gweithgareddau marchnata Croeso Cymru;
  • Sut y mae colegau/prifysgolion yn hyrwyddo astudio rhyngwladol yng Nghymru;
  • Sut y gall Llywodraeth Cymru helpu o ran denu digwyddiadau rhyngwladol mawr i Gymru;
  • Y defnydd a wneir o gymorth gan yr Undeb Ewropeaidd ac effaith gadael yr UE;
  • Beth y gall Cymru ei ddysgu gan wledydd o faint tebyg.

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddESS@senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565